کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو
آخرین مطالب
 د) در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی است، ‌چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و ‌در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» ↑

 

  1. – هرچند که ممکن است به ماده ۵ آیین نامه این قانون اشاره شود که بیان نموده است که سازمان تنها درصورت اجازه قوه قضائیه می‌تواند بر قوه قضائیه نظارت نماید باید گفت آیین نامه نمی تواند صلاحیت ایجاد نماید و یا صلاحیت را از بین ببرد در حالی که قانون‌گذار صلاحیت سازمان را تعمدا به صورت عام آورده است و اشاره ایبه اجازه مدیریت قوه نمی نماید. ↑
  2. – ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری. ↑
  3. – علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات ادری سازمان را یک مؤسسه‌ دولتی عنوان می کند که این تبصرره به ظرح ذیل است:«سازمان های مستقل دولتی مو ضوع این آیین نامه و سایر دستگاه‌ها.. به شرح زیر هستند:سازمان امور اداری واستخدامی کشور…. سازمان بازرسی کل کشور….». ↑

 

  1. – تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑
  2. – تبصره ماده ۴ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. ↑
  3. – ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: « قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.» ↑
  4. – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منبع پیشین، جلسه ۳۵، جلد دوم ، ص .۹۲۸٫ ↑
  5. – اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
  6. – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منبع پیشین ، جلسه ۶۱، جلد سوم، ص .۱۶۸۲٫ ↑
  7. – تبصره ماده ۲ : « در بازرسی هایی که به دنبال شکایت انجام می گیردیک نسخه از گزارش مبنی ‌بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت ارسال می‌گردد.». ↑
  8. – اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
  9. – به نظر می‌رسد استفاده از لفظ پیشنهاد در قانون، به کار بردن لفظ در معنای مجازی خود به قرینه ی صارفه ی تعیین ضمانت اجرا می‌باشد. ↑
  10. – اصل ۱۷۰ قانون اساسی: « قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف ‌با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه محریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.». ↑
  11. – برای دیدن این نظر، رجوع شود به صفحه ۴۲ ↑
  12. – دفتر کمیساریای عای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول، تهران،سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ۱۳۸۸، ص. ۲۲۸٫ ↑
  13. – لنگرودی، جعفر، منبع پیشین، ص. ۵۶۸_۵۶۷٫ ↑
  14. – اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب ئکیل را نداشته باشند باید برای آن ها انکانات تعیین وکیل فراهم گردد.». ↑
  15. – ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: « به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.». ↑

 

  1. – در خصوص قانون برنامه سوم ذکر می شود که نظر به مدت دار بودن قانون و عدم تمدید ماده ۱۸۷ در قوانین دیگر برنامه و یا قانونگذاری مجلس، این قانون دیگر قابلیت اجرایی ندارد و ادامه ی فعالیت مؤسسات مشاوران حقوقی امری خلاف قانون می‌باشد. بااین وجود، نظر به اینکه این سازمان همینک به فعالیت خود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد و برای انجام فعالیت های قانونی خود نیازمند اجازه ی قانون گذار نیست، لازم است که در این اثر به آن و جایگاهش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. ↑
  2. – solicitor. ↑
  3. – Barrister. ↑
  4. – ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه: « واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند :۱- هیات : هیات اجرایی مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .۲ – مرکز : مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .۳- ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .» ↑

 

  1. – ماده ۴ آیین نامه اجرایی.. : « مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه » جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیات در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مرکز وعضو هیات اجرایی موضوع ماده ( ۲ ) آیین نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است……». ↑
  2. – ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی. ↑
  3. – برای دیدن تعریف مرکز رجوع شود به صفحه ۱۸ ↑
  4. – برای حل مشکلات به وجود آمده ی ناشی از دوگانگی نظام هماهنگ کننده ی وکلا، در مرداد ماه ۱۳۹۲ لایحه ی «جامع وکالت» به مجلس ارسال گردید. هرچند که بر این لایحه انتقادات زیادی گردید، اما حداقل توفیق آن این است که نظام آشفته ی کنونی را به نظامی یکپارچه مبدل می کند. ↑
  5. – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی،چاپ دوازدهم، تهران،میزان، ۱۳۸۳، ص. ۲۹۵٫ ↑
  6. – هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم،چاپ بیست ویکم، تهران،میزان، ۱۳۸۹، ص. ۶٫ ↑
  7. -اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
  8. – لنگرودی، جعفر، منبع پیشین، ص. ۷۴۴٫ ↑
  9. – اصل ۱۶۰ پیش از بازنگری مقرر می‌نمود: « ئزیر دادگستری مسئولیت کلیه ی مسائل مربوط یه روابط قوه قضائیه باقوه ی مجریه و قوه ی م قننه را برعهد دارد و ازمیان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.». ↑
  10. – نامه ی شماره ۷۷۲۷ مورخ ۶۹۱۳۵۹٫ ↑
  11. – اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قئه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.رئیس قوه قضاویه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی هواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می شود.». ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:41:00 ب.ظ ]
 

یک رأی‌ و محکم باشید

 

به خاطر داشته باشید که هدف از انضباط مؤثر آن است که کودک از شما اطاعت کند و روش او در انجام کارها مهم نیست او ممکن است بد ادای کند که نباید آن را با نافرمانی اشتباه بگیرید تنبیه به هر حال در او نفوذ ‌کرده‌است مثلاً وقتی کودک شما مطیع نیست و به عنوان تنبیه به اتاقش تبعید می شود ممکن است بگوید : برای من مهم نیست به هر حال من دوست نداشتم اینجا بمانم و به اتاق خود برود .این رفتار را نادیده گرفته و تنبیه را انجام شده فرض کنید .

 

روش های مجازات

 

از توصیه هایی که من در این بخش نموده ام ، دریافته اید که مجازات فقط قسمتی از روش شما در اعمال قدرت است زمانی که سایر قسمتهای این روش انضباطی مؤثر نیز مورد اجرا قرار گیرد . شما محتاج به در نظر گرفتن تعداد زیادی روش مجازاتی نخواهید بود . بلکه دو تا سه روش از قبیل فرستادن کودک به اتاقش برای مدت کوتاه یا گرفتن حقی یا چیزی از او کافی خواهد بود . دوباره در اینجا اهمیت لحن صدا و جدی و محکم بودن را بخصوص ‌در مورد کودک خردسال باید متذکر شوم .

 

بسیاری از والدین ‌در مورد تنبیه بدنی از نظر می خواهند . من معتقدم که گاه گاهی ضربه ای به پشت بچه نواختن به وسیله مادر یا پدری که عواطف و احساسات خود را در اختیار دارند و موقعیت را لازم تشخیص می‌دهند ضرری ندارد . این می‌تواند به اصطلاح جو را تمیز کرده و به مسئله خاتمه دهد اگر چه کتک زدن کودک در موقعی که شما از کوره در رفته اید مسئله ای است متفاوت و باید از آن حذر کرد . همچنین فکر می کنم که تحقیر کردن طفل با سیلی زدن به او نیز کار اشتباهی است .

 

اگر اعمال شما مختصر و مفید باشد و قسمتی از یک روش انضباطی مؤثر آن ها را حتی نمی توان تنبیه به حساب آورد . در واقع شما به کودک خود حق انتخاب می دهید و آن را با واکنش روش دنبال می کنید . مثلاً فکر کنیم که بعد از برقرار کردن برنامه منظم خواب و از میان بردن جدالهای بی موقع در موقع خوابیدن دختر چهار ساله شما به خارج از بستر و اتاق خود مرتباً ادامه دهد . با لحن جدی و در یک بحث آرام به او بگویید که باید در اتاق خود باقی بماند ولی در را می‌تواند باز یا بسته نگه دارد ، اما هیچ راه دیگری وجود ندارد . اگر دوباره از اتاق خود خارج شد یک بار به او تذکر دهید ولی بعد بدون بحث و مشاجره بیشتر به سادگی او را به اتاقش بازگردانید و در را ببندید ، و آن را برای دو دقیقه از پشت بسته نگه دارید (زیرا این برای کودک خردسال مدت زیادی است ) مسلماًً او غمگین خواهد شد اما روی خود فشار بیاورید و محکم بیاستید . زمانی که او را بیرون می آورید صبر کنید که آرامش خود را بازبیابید و بعد بگویید : میبینی که مادر و پدر در این مورد جدی هستند تو هنوز همان حق انتخاب را داری حالا بیا دوباره امتحان کنیم شاید شما چندین بار مجبور به تکرار این برنامه شوید. اما اگر نقش خود را ساده و نسبتاً دوستانه اما جدی ایفا کنید امکان موفقیت شما بسیار زیاد خواهد شد . اصول انضباط مؤثر یقیناً کمک مؤثری در کوشش‌های شما برای به دست آوردن حس حقیقی قدرت در رویارویی با کودک ناسازگار شما است . در واقع بسیاری از والدین این اصول را ‌در مورد اداره کودکان سازگار خود نیز قابل استفاده یافته اند . زمانی که شما روش های انضباطی خود را تمرین و بازسازی می کنید سعی کنید که همیشه در جهت یک رویه محبت آمیز خود را تمرین و بازسازی می کنید . سعی کنید که همیشه در جهت یک رویه محبت آمیز حرکت کنید در رویارویی با یک رفتار حائز اهمیت جدی ، و ‌در مورد آزارهای کم اهمیت تر ، همراه با نرمش و دوستانه ولی در هر حال باید تصمیم گیرنده واقعی مشخص باشد به زودی احساس اراده بیشتری خواهید کرد و در روابط شما با کودک بهبودی حاصل خواهد شد .

 

پرخاشگری [۱۲] یکی از پدیده‌های مهم روانی – اجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل به دست قابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . کوالسکی [۱۳] بر اساس پژوهش‌های انجام شده خود ، می نویسد : از ۵۶۰۰ سال قبل تا امروز ، بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . اگر تاریخ انسان را ورق بزنیم ، پر است از خونخواری و قتل و غارت و کشتار . بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است که توده های گسترده تری از انسان‌ها را کشته یا به کشتن داده‌اند . از آن سردار رومی می توان نام برد که چهل هزار غلام را در روم به صلیب کشید و پادشاهی که فرمان داد تا هزاران نفر از هواداران یک عقیده را در زمین بکارند و یا از آتیلا و چنگیز ذکری به میان آورد که مردم شهرهای چند هزار نفری را قتل عام کردند و تیمور که سراسر ایران را از کله انسان مناره ساخت و یا از ترومن که صد ژاپنی را در لحظه ای به هلاکت رساند …

 

این است بیلان تاریخ بشر !

 

در طی این جنگ و ستیز ها ، شمار افرادی که کشته شده و یا در اثر بیماری‌های واگیر از میان رفته اند ، بالغ بر سه میلیارد و ششصد میلیون نفر بوده است ؛ یعنی معادل کل جمعیت فعلی کره زمین . [۱۴] اهمیت موضوع وقتی روشن می شود که بدانیم شمار کشته شدگان در آمریکا بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ بیشتر از تلفات ارتش آمریکا در ویتنام بوده است . در سال ۱۹۷۵ از هر ده هزار نفر آمریکایی یک نفر به طور پرخاشگرانه کشته است . در مقایسه آماری پرخاشگری و خشونت در ایران با دیگر کشورها – که مثلاً در هر پنج دقیقه یک نفر به قتل می‌رسد و در هر ۱۰ دقیقه یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد – نشان می‌دهد که در کشور ما ، هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای بزرگ ، حتی معدل خشونت و پرخاشگری در جهان ، بسیار پایین است .

 

روان شناسان اجتماعی ، پرخاشگری را به عنوان یکی از رفتارهای بیمارگونه مورد مطالعه قرار می‌دهند و در تلاشند تا عوامل مؤثر در پیدایی ، افزایش یا کاهش آن را معلوم دارند .

 

تعریف پرخاشگری

 

پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده‌اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد .

 

آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار کننده است ؛ یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر ، پرخاشگری نیست . مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیکن دیگر اصابت کند ، پرخاشگری نیست . اما اگر فردی مخصوصاً بازیکنان را با پا بزند ، هل بدهد ،

 

تنه بزند و یا فحاشی کند ، پرخاشگری است . شاید این تعریف کمتر عینی باشد ؛ زیرا می توان از نیات فرد استنباطهای مختلفی کرد . علاوه بر این ، تعریف شامل رفتارهایی که ما معمولاً بدانها ” پرخاشگری ” می گوییم ، نمی شود . مثلاً : کودکی که کودک دیگر از تاب به زمین پرتاب به زمین پرتاب می‌کند تا خروش سوار شود ، قصد آزار او را ندارد ؛ اما دیگران رفتارش را پرخاشگرانه می دانند . در عمل ، بسیاری از پژوهشگران ترکیبی از این دو تعریف را به کار می‌برند . رفتاری که به دیگران آسیب می رساند ، پرخاشگری نامیده می شود ، به خصوص وقتی که کودک بداند رفتارش به دیگری آسیب می رساند . اعمال خصمانه ای که از روی قصد باشد نیز پرخاشگری تلقی می شود (ماسن و همکاران ، ۱۳۷۶ : ۴۲۵ ).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:17:00 ب.ظ ]
به طور مثال یک بیمار افسرده به طور شایع از سردرد شکایت می‌کند ، علی‌رغم معاینات فراوان ، بیمار ممکن است بگوید که « در حقیقت آن یک درد نیست ، بلکه بیشتر یک احساس غیر قابل تحملی از یک فشار شبیه تسمه ای محکم دور سرش می‌باشد . سر غالباً منطقه شایعی است که برای احساسات حیات مورد هدف می‌باشد .اما ممکن است گاهی درناحیه شکم نیز ایجاد شود … » ( سیمز، ۱۹۹۵ ) .

 

اشنایدر (۱۹۲۰) اهمیت احساسات حیات را در اولویت تشخیص بیماران افسرده و هم ردیف با علائم اولیه در بیماران اسکیزوفرن و هسته اصلی افسردگی دوره ای و خودبخودی عنوان می‌کند .

 

او معتقد است که این احساسات در افسرده ها شایع است . تغییر در احساسات حیات تنها در افسردگی رخ نمی دهد . احساسات عجیبی که یک بیمار اسکیزوفرن درباره بدنش دارد ، در قالب ‌هذیان‌ها به طریق استادانه ای بیان می شود . به طور مثال ممکن است بگوید : « من تبدیل به سنگ شده ام » یا « من احساس افسردگی در ناحیه پستانهایم دارم » « آن یک درد است ، یک غده ، یک سنگینی … من درسرم ابر دارم ، یک احساس از نداشتن چیزی … ( برنز ۱۹۷۱ ) .

 

زـ سایر نشانه ها :

 

شروع بسیار کند در آغاز تفکر و انجام عمل و یا ناتوانی در به عمل در آوردن آن ها ، جزء خصوصیات واکنش تأخیری یک بیمار افسرده تلقی می شود . تمرکز ، پشتکار و تصمیم گیری به سختی انجام می‌گیرد و حتی برخی مواقع این کارها برای اودردناک و غیر ممکن می کند . شخص در خیال ‌پردازی‌ها و تجدید خاطر احساس خود مشکل دارد و ناتوان توصیف می شود . این حالت او نیز به فقدان حافظه و فقدان احساس ، توصیف می شود . اغلب این احساسات ، بیمار را با این باور مواجه می‌سازد که درحال « دیوانه شدن » یا از « دست دادن ذهنش » می‌باشد . یعنی شکلی از خود بیمار پنداری در او ایجاد می شود . فرد افسرده نسبت به درد حساسیت بسیار دارد و تصورات هیپوکندریاک در او شدت می‌یابد .

 

تأخیر در واکنش های جسمانی نیز به همراه اعتقادات خودبیمار پندارانه دریک زن افسرده میانسال ممکن است چنین احساسی را ‌در مورد بدنش تداعی کند که : « من احساسی شبیه احساس تزریق در مطب د ندانپزشکی دارم ، احساس می کنم صورتم بی حس شده است . اما در همان لحظه در تمام بدنم احساس دردناکی به من دست می‌دهد.»

 

اضطراب نیز درکنار افسردگی شایع است و ممکن است بعدها به طور کامل به صورت مبهم و همراه با علائم جسمانی و یا روانی ایجاد شود .

 

۲-۱-۲-۵- طبقه بندی :

 

اگر چه در منابع متفرقه ،‌افسردگی به انواع مختلف درون زاد ،‌برون زاد (ربر، ۱۹۸۵) ، خفیف ، متوسط ، شدید (بک،۱۹۶۱) . افسردگی ساده ، حاد و بهت زده (شاملو،۱۳۸۵) ، افسردگی زود آغاز و دیر آغاز ، اختلالات یک قطبی و دو قطبی (راور ، ۱۹۸۴) . افسردگی نوع طبیعی ، نوروتیک ،‌سایکوتیک و … طبقه بندی شده است ؛ اما یکی از مشهورترین و معتبرترین طبقه بندیها مربوط به چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (DSM.IV) [۸] انجمن روانپزشکی آمریکاست که در سال ۱۹۹۶ منتشر شده است . اساس کار برای ایجاد چنین طبقه بندی که از سال ۱۹۵۲ آغاز شده بود ،‌نیاز به جمع‌ آوری اطلاعات آماری بود . اما طبقه بندی اخیر بازتاب بهترین منابع بالینی و پژوهشی قابل وصول و فراهم کردن اسناد منطقی است . کتاب منبع DSM.IV تحت عنوان اختلالات خلقی (که قبلاً اختلالات عاطفی نامیده می شدند) طبقه بندی می‌شوند .

 

طبقه بندی دیگری تحت عنوان «طبقه بندی بین‌المللی اختلالات روانی و رفتاری» [۹](IC-D10) از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO)[10] در سال ۱۹۹۲ به چاپ رسیده است . این طبقه بندی حاصل بررسی های مشترک بین‌المللی و آمیزه ای از فرهنگ‌های مختلف کشورهای آسیایی ،‌از جمله ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی است . از مزیت‌های این طبقه بندی استفاده از یک روش الفبایی ـ عددی است که دقت تشخیصی درمانگر را افزایش می‌دهد . در این نظام نیز نشانه های افسردگی تحت عنوان اختلالات خلقی طبقه بندی می‌شوند.

 

۲-۱-۲-۶- شیوع :

 

آیا باید اینطور فرض کنیم که تجربه افسردگی طبیعی است یا نه ؟

 

پاسخ ‌به این سئوال پیامدهای مهم علمی دارد . اگر افسردگی را غیرطبیعی بدانیم ، این مسئله بدین معنا است که باید کاری در این باره انجام داد . اما اگر افسردگی عادی تلقی شود ممکن است اثراتی درمانی یا شفا دهنده داشته باشد که دخالت دیگران ممکن است فرد را از تجربه ای گرانبها محروم سازد . در این بحثها فرض را بر این می گذاریم که همه افسردگیها لزوماًً غیرطبیعی نیستند و باید ‌ملاک‌هایی برای جداسازی آن ها منظور کنیم ، از جمله اینکه : از لحاظ آماری عادی است و اکثراً روی می‌دهد ،‌در شرایط خاصی عادی و مرسوم است ومناسب تلقی می شود ‌و چیزی که برای گروه اجتماع مطلوب و خوشایند است .

 

‌بنابرین‏ طبیعی بودن افسردگی نیز باید طبق ملاک‌های یاد شده سنجیده شود . (زیموند و دیگران) افسردگی یک بیماری است ، افسردگی مستلزم درمان و یا بستری شدن در آسایشگاه های روانی است ،‌ و در بسیاری از موارد پس از بهبود دوباره عود می‌کند . در حالی که ۸۰% بیماران نسبت به شیوه های درمان موجود واکنش مثبت نشان می‌دهند و درمان می‌شوند ،‌۲۰% باقیمانده از این موهبت محروم می مانند (میچل[۱۱] ، ۱۹۷۱) . نزدیک به ۷۰% از بیماران روانی بستری در بیمارستان های روانی را بیماران افسرده تشکیل می‌دهند .

 

اختلالات خلقی ، ‌خصوصاًً افسردگی یک قطبی ، از شایع ترین اختلالات روانی بزرگسالان است . احتمال ابتلاء ‌به این اختلال در طول عمر برای زنها تقریباً۲۰% و برای مردها ۱۰% است . احتمالاً ابتلاء به اختلال دو قطبی در طول عمر برای مردها تقریباً ۱% است . زنان از مشکلاتی چون پیری ، خشونت جنسی ،‌فقر فزاینده و تبعیض جنسی رنج می‌برند . متأسفانه این موانع ، مقارن با انتظارات بالای جامعه از زنان شده است . لذا ‌به این دلیل است که شیوع افسردگی در بین زنان بیشتر از مردان می‌باشد (رحمتی، ۱۳۷۵). ‌افسردگی‌های شدید و طولانی در زنها تقریباً دو برابر مردهاست ، اما علتش مشخص نیست . ۱۰ تا ۱۵ درصد زنان بالغ ، دست کم یک دوره‌ افسردگی شدید را تجربه می‌کنند . این رقم در مردها ۵ تا ۱۲ درصد تخمین زده شده است . البته تعداد کسانی که از افسردگی های خفیف تر رنج می‌برند بسیار زیادترند و به همین دلیل است که می‌گویند افسردگی برای روان درمانگر مانند سرماخوردگی برای پزشک هاست (پور افکاری،۱۳۸۶).

 

مطالعات انجام شده ‌گروه‌های دانشجویی دامنه بالایی از اختلال افسردگی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد حدود ۷۸ درصد از دانشجویان دانشگاه ها از بعضی نشانه های افسردگی رنج می‌برند. از این میان شدت علائم ۴۶ درصد از دانشجویان به گونه ای است که آن ها را نیازمند بعضی کمک های تخصصی می‌کند (امینی و همکاران، ۱۳۸۰). همچنین در پژوهش دیگری، میزان شیوع این اختلال در دانشجویان ۵/۱۴ درصد گزارش شده است (ضیایی، معین الغربایی و مالکی نژاد، ۱۳۸۰).

 

۲-۱-۲-۷- نظریه های افسردگی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:20:00 ب.ظ ]
۱آمریکا۹۹۶”۵۶۸”۴۱۸پرتغال۴۱۴”۱۷

۲ژاپن۷۸۳”۴۸۱”۳۱۹کلمبیا۸۲۶”۱۶۳انگلستان۳۵۱”۲۲۸”۱۲۰یونان۳۹۷”۱۵۴آلمان۹۶۲”۵۲۲۲۱پاکستان۲۷۴”۱۰۵تایوان۳۸۶”۲۳۴۲۲پرو۴۷۲”۷۶مالزی۵۲۰”۲۰۵۲۳اردن۶۱۶”۴۷کره۳۳۹”۱۷۸۲۴ایران۸۱۵”۳۸برزیل۱۳۹”۱۳۲۲۵ونزوئلا۶۶۸”۳۹تایلند۳۵۵”۱۲۸۲۶لهستان۸۵۳”۲۱۰هندوستان۷۳۵”۱۰۵۲۷سریلانکا۶۱۲”۲۱۱مکزیک۰۶۹”۷۵۲۸جامائیکا۱۱۰”۲۱۲شیلی۹۳۷”۶۵۲۹غنا۸۷۵”۱۱۳فیلیپین۷۴۷”۴۵۳۰زیمباوه۶۴۰”۱۱۴اندونزی۱۶۴”۴۴۳۱مجارستان۲۶۳”۱۱۵چین۸۳۲”۴۳۳۲نیجریه۸۸۱۱۶آرژانتین۳۷۴”۳۲۳۳بوتسوانا۳۷۷۱۷ترکیه۸۸۷”۲۷

۱ . همان منبع ، صفحه ۲۴ .

 

جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان در ۳ ماهه اول سال ۱۹۹۵

 

( میلیارد دلار )

 

جدول شماره ۲ ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ نیویورک ۹۸۱”۶۷۴ ۱۸ پرتغال ۰۶۳”۱ ۲ لندن ۲۳۸”۲۷۹ ۱۹ یونان ۸۰۱ ۳ توکیو ۰۷۸”۲۱۷ ۲۰ پاکستان ۷۷۸ ۴ آلمان ۵۳۹”۱۵۸ ۲۱ پرو ۵۴۷ ۵ تایوان ۳۵۸”۱۱۴ ۲۲ لهستان ۴۵۹ ۶ کره ۸۵۲”۴۷ ۲۳ کلمبیا ۳۴۵ ۷ برزیل ۰۷۹”۲۰ ۲۴ ایران ۱۲۲ ۸ مالزی ۹۹۹”۱۷ ۲۵ اردن ۱۰۱ ۹ تایلند ۶۱۲”۱۲ ۲۶ ونزوئلا ۸۰ ۱۰ مکزیک ۳۱۱”۹ ۲۷ جامائیکا ۷۹ ۱۱ ترکیه ۷۴۷”۸ ۲۸ سریلانکا ۷۰ ۱۲ چین ۶۶۴”۵ ۲۹ مجارستان ۶۱ ۱۳ هندوستان ۰۳۹”۳ ۳۰ زیمباوه ۳۱ ۱۴ اندونزی ۹۷۲”۲ ۳۱ بوتسوانا ۲۵ ۱۵ فیلیپین ۸۵۶”۲ ۳۲ غنا ۹ ۱۶ شیلی ۸۶۶”۱ ۳۳ نیجریه ۶ ۱۷ آرژانتین ۴۶۹”۱

۱ . همان منبع ، صفحه ۲۵ .

 

۴-۱-۲) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار تهران و مشهد :

نحوه خرید سهام : مراجعه خریدار و تحویل مدارک و وجوه کارگزار خرید

 

واحد سپرده گذاری کارگزار خرید تالار دادوستد و انجام معامله دریافت اعلامیه و گواهی سپرده توسط کارگزار و پرداخت وجه تحویل اعلامیه خرید و گواهی سپرده ( ۵ روز بعد از انجام معامله ) .

 

نمودار فروش سهام : مراجعه فروشنده و تحویل مدارک کارگزار فروشنده

 

واحد سپرده گذاری کارگزار فروشنده تالار دادوستد و انجام معامله

 

دریافت اعلامیه فروش و وجه سهام فروش رفته پرداخت وجه و تحویل اعلامیه

 

فروش ( ۴ روز بعد از انجام معامله ) .

 

۲-۲) ویژگی های روش های تأمین مالی :

 

واحدهای انتفاعی وجوه لازم برای اجرای پروژه های سرمایه ای خود را از چهار منبع اصلی تأمین می‌کنند : استقراض ،انتشار سهم ممتاز ،انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته .

 

استقراض وانتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند و جزء منابع تأمین مالی خارجی هستند .اما سود انباشته ،یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحمیل شده توسط شرکت پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می شود۱.

 

تحقیقات انجام شده ‌در مورد روش های تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که در درجه اول ،منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته است .و در درجه دوم استقراض قرار دارد .

 

در زیر به بیان ویژگی های هر ۴ روش می پردازیم :

 

۱ . رضا شباهنگ ، مدیریت مالی ، جلد اول ، سازمان حسابرسی ، ۱۳۷۲ ، صفحه ۲۱۵ .

 

۱-۲-۲) استقراض :

 

هنگامی که یک واحد انتفاعی از استقراض استفاده می‌کند لازم است اصل و فرع استقراض را تعهد نماید .چنانچه مبالغ مورد نظر در زمان‌های معین و به میزان مشخص شده توسط واحد انتفاعی پرداخت نشود ،اعطا کنندگان وام و اعتبار می- توانند اقدامات مختلفی را انجام دهند .از جمله ویژگی های روش استقراض می توان از :

 

الف- داشتن اولویت نسبت به سهام‌داران ،

 

ب- قابلیت احتساب هزینه استقراض در محاسبه سود مشمول مالیات ،

 

ج- محدود بودن تعهدات ،

 

نام برد۱.

 

۲-۲-۲) سهام ممتاز :

 

سهام ممتاز ویژگی هایی دارد که موجب قرار گرفتن آن بین روش های تأمین مالی از طریق استقراض و سهام عادی می شود .این سهام از لحاظ معین بودن مبلغ یا درصد سود سهام ،مشابه استقراض است ولی پرداخت سود سهام ممتاز بر پرداخت سود سهام عادی اولویت دارد .همچنین بر خلاف هزینه استقراض ،عدم پرداخت سود سهام ممتاز توسط واحد انتفاعی موجب بروز شرایط نامساعد یا مواجهه با اقدامات قانونی نخواهد شد .ضمناً سهام ممتاز تاریخ سررسید ندارد و مبلغ اسمی آن ممکن است هیچ گاه باز پرداخت نشود۲.

 

۳-۲-۲) سهام عادی :

 

واحدهای انتفاعی می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی وجوه مورد نیاز را تأمین کنند .

 

۱ . همان منبع ، صفحه ۲۱۵ .

 

۲ . همان منبع ، صفحه ۲۱۶ .

 

فروش سهام عادی موجب تقسیم شدن مالکیت واحد انتفاعی می شود .سهام‌داران عادی به عنوان صاحبان اصلی واحد انتفاعی حق رأی دارند و از این طریق ،در مجامع عمومی هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند .

 

مزیت عمده تأمین مالی از این طریق در مقایسه با استقراض ،این است که واحد انتفاعی ملزم به انجام پرداخت های مشخصی به سهام‌داران نیست و هیچ گاه مبلغ سرمایه گذاری شده توسط آنان را باز پرداخت نمی کند مگر هنگام انحلال۱.

۴-۲-۲) سود انباشته :

 

سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود .در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحمیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است۲.سود انباشته چون یک منبع تأمین داخلی است مشکلات موارد قبلی را ندارد ولی از سویی لازم است که سهام‌داران فعلی متقاعد شوند که سرمایه گذاری مجدد وجوه بهتر از پرداخت آن به شکل سود سهام است و انجام این وظیفه آسان تر است زیرا سهام‌داران فعلی ،قبلاً خود را نسبت به آینده واحد انتفاعی متعهد کرده اند۳.

 

۳-۲) هزینه سرمایه :

 

۱-۳-۲) مفهوم هزینه سرمایه :

 

هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود .اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد ،ثروت سهام‌داران افزایش خواهد یافت۴.

 

۱ . همان منبع ، صفحه ۲۱۷ . ۲ . همان منبع ، صفحه ۲۱۹ .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:49:00 ق.ظ ]
 

۲-۹-۳- روش های تحلیل پیش فرض ها

 

    1. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S): برای اینکه بتوانیم نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم از آزمون ناپارامتریک کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) استفاده شده است.

 

  1. آزمون دوربین – واتسون (DW): برای اینکه بررسی نماییم که بین متغیرهای تحقیق خود همبستگی وجود نداشته باشد از آزمون دوربین – واتسون استفاده نمودیم.

 

 1. ضریب تعیین(R2): برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب تعیین استفاده می‌کنیم. ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان می‌دهد. ضریب تعیین نشان می‌دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. تغییرات کل متغیر وابسته برابر است با تغییرات توضیح داده شده توسط رگرسیون بعلاوه تغییرات توضیح داده نشده.

 

۳-۹-۳- روش های تعیین روابط بین متغیرها

 

برای اینکه بتوانیم روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص نماییم از رگرسیون خطی مرکب استفاده نمودیم. از این آزمون برای زمانی که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته ای دارند استفاده می‌گردد. در این وضعیت از رگرسیون خطی مرکب جهت پیش‌بینی متغیر وابسته استفاده می شود. پارامترهایی که در رگرسیون آن ها را برآورد می‌کنیم بر اساس مشاهدات یک نمونه است. با تغییر نمونه این پارامترها نیز تغییر می‌یابند. و ما نیز در این تحقیق از همین شیوه استفاده نمودیم تا بتوانیم به روابطه بین متغیرهای تحقیق پی ببریم.

 

۴-۹-۳- روش های تعمیم نتایج

 

تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی مرکب به روش حداقل مربعات با بهره گرفتن از آزمون ها و معیارهای زیر صورت گرفت:

 

  1. آزمون فیشر

 

 1. آزمون t استیودنت

 

 

 

 

فصل چهارم:

 

یافته های تحقیق

 

۱-۴- مقدمه:

 

در این فصل نوبت آن است که با بهره­ گیری از تکنیک­های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده ­های جمع‌ آوری شده را دسته ­بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه­ هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده ­اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن­ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ­ها، فرآیندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع ­آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و … و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط ­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید.

 

در این فصل نیز به توصیف داه­های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

 

۲-۴- توصیف نمونه آماری

 

نمونه آماری این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس متغیر کنترلی (نوع فعالیت شرکت) به ۲۱ طبقه تقسیم شده و به نسبت حجم هر طبقه به روش تصادفی ساده حجم نمونه آماری به دست آمده است.

 

۳-۴- توصیف متغیرها

 

‌بنابرین‏، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در نگاره شماره (۱-۴) مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می‌باشد. این شاخص ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

 

نگاره ۱-۴- شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق: شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار توصیفی مربوط به شرکت‌های بزرگ اندازه چرخه تبدیل وجه نقد عینی بودن داراییها ضریب مالکانه بازده داراییها بازده حقوق صاحبان سهام علامت اختصاری       تعداد داده ها       میانگین       میانه a   a  a a مد       انحراف معیار       واریانس       چولگى       کشیدگی       حداقل داده       حداکثر داده       جمع آمار توصیفی مربوط به شرکت‌های کوچک

 

 

 

 

 

 

اندازه چرخه تبدیل وجه نقد عینی بودن داراییها ضریب مالکانه بازده داراییها بازده حقوق صاحبان سهام علامت اختصاری       تعداد داده ها       میانگین       میانه       مد       انحراف معیار       واریانس       چولگى       کشیدگی       حداقل داده       حداکثر داده       جمع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:17:00 ق.ظ ]