کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو
آخرین مطالب
  

۲-۱۵- ابعاد عزت نفس

 

به منظور تأمل بیشتر در مقوله عزت نفس، بحث و بررسی ابعاد مختلف آن مفید به نظر می‌رسد. از ابعاد عزت نفس می توان اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، جسمانی (بدنی) و عزت نفس کلی را نام برد.

 

۱) زمینه اجتماعی

 

زمینه اجتماعی و احساسات فرد به عنوان یک دوست برای دیگران را شامل می شود، به طور کلی می توان گفت عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که یک شخص ‌در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد. همچنین اینکه، دیگران او را چگونه دوست دارند. آیا دیگران او را دوست دارند، به عقایدش احترام می‌گذارند، او را در فعالیت هایشان شریک می‌سازند و آیا او نسبت به واکنش ها و ارتباطاتش با همسالان و دوستان احساس رضایت می‌کند (جنیفر، ۱۹۹۰). در واقع احساس اطمینان و امنیت شخصی از معیارهای مهم، زمینه‌های اجتماعی هستند. مطالعاتی که ‌در مورد مشاغل، نژادها و مذاهب، انجام یافته حاکی از آن است که مسائل اجتماعی به شخصیت افراد تأثیر دارند. مثلاً اگر شخصی یک افتخار اجتماعی کسب کند بدین وسیله به رتبه بالاتری ارتقاء یابد، انتظار می رود که عزت نفس او بیشتر شود چرا که ارزیابی فرد از خود، مستلزم ارزشیابی دیگران از اوست (براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

 

۲) عزت نفس تحصیلی

 

به ارزیابی کودک از خود به عنوان دانش آموز مربوط می شود. این امر تنها ارزیابی ساده ای از توانایی و موفقیت تحصیلی نیست، چون همه بچه ها که نمی توانند شاگرد اول باشند بلکه این کار نمونه ای از حالتی است که کودک تصمیم می‌گیرد. اگر کودک به تمام معیارهای موفقیت تحصیلی دست یابد که (طبیعتاً این معیارها به وسیله خانواده، دوستان و معلمان شکل می‌گیرد) احترام به خود او مثبت خواهد بود (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴). در واقع زمینه عزت نفس، با ارزشیابی فرد از خودش به عنوان یک دانشجو سر و کار دارد. از جنبه تحصیلی، جوان خود را به عنوان یک دانشجو ارزیابی می‌کند. البته این امر صرفاً یک ارزیابی از توانایی و پیشرفت تحصیلی نیست و به راحتی نمی توان جایگاه تحصیلی یک فرد را مشخص کرد، مگر اینکه فاصله او با دیگران را محاسبه نمود. اگر فرد خود را با معیارهای مطلوب تحصیلی منطبق بداند و استانداردهای پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد طبیعتاً استانداردها به وسیله خانواده، معلمان و دوستان شکل گرفته است، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت خواهد بود. یعنی اگر ملاک و یا معیار پیشرفت تحصیلی برای او قبول شدن در یک ترم تحصیلی باشد وی بتواند به چنین معیاری دست یابد، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت است (براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

 

۳) عزت نفس خانوادگی

 

احساسات کودک را نسبت به خود به عنوان عضوی از خانواده منعکس می‌سازد کودکی که احساس می‌کند عضو باارزشی از خانواده خود است وظیفه خود را به نحو احسنت انجام می‌دهد و به لحاظ محبت و احترامی که از والدین، خواهران و برادرانش دریافت می‌کند، احساس امنیت کرده و اقدام به خود مثبتی در این زمینه پیدا می‌کند. در زمینه خانوادگی عزت نفس، احساسات فرد درباره خود، به عنوان عضوی از خانواده منعکس می شود. اگر او در خانواده مورد علاقه و محبت افراد دیگر باشد احساس امنیت کرده و می توان گفت عزت نفس او مثبت است. فردی که احساس می‌کند عضو ارزشمند از خانواده می‌باشد و به احترامی که از اعضاء خانواده می‌گیرد مطمئن است، عزت نفس بالایی خواهد داشت. در همین رابطه یک تحقیق نشان داده که بین نوع همبستگی اعضای خانواده و میزان عزت نفس فرد رابطه معنادار وجود دارد (کوپراسمیت، ۱۹۹۰؛ به نقل از براکنر و همکاران، ۱۹۸۷).

 

۴) عزت نفس جسمانی (تصویر بدنی)

 

ترکیبی از ظاهر جسمانی و قابلیت های بدنی است. احترام به خود کودک در این زمینه، ‌بر اساس رضایت خاطر او از این امر است که بدنش چگونه به نظر می‌رسد، عمل می‌کند. نوعاً دخترها بیشتر نگران ظاهر خود هستند و پسرها نگران توانایی ورزشی. البته این امر ضرورتاً ‌در مورد تمام بچه ها صدق نمی کند. امروزه نقش های سنتی ‌در مورد کودکان در حال تغییر است. در واقع عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت های جسمانی خود آن گونه که به نظر می‌رسد مبتنی می‌باشد (شاولسون، ۱۹۷۶).

 

۵) عزت نفس کلی

 

ارزیابی جامع تری از خود است و همان گونه که قبلاً دیدیم ‌بر اساس ارزیابی کودک از اکثر خصوصیات خودش قرار دارد. احترام به خود کلی در احساساتی از قبیل اینکه « من فرد خوبی هستم یا اینکه من اکثر خصوصیات خودم را دوست دارم جلوه گر می شود ». به طور خلاصه احترام به خود از اختلاف میان تصور فرد از خود یا خود پنداره (دیدی عینی از خود) و خود ایده آل (آنچه به آن احترام می‌گذارد یا می‌خواهد شبیه آن باشد) ناشی می شود. اختلاف زیاد میان این دو به احترام خود ضعیف می‌ انجامد در حالی که اختلاف کم معمولاً به احترام خود قوی دلالت می‌کند (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴).

 

۲-۱۶- فلسفه عزت نفس

 

عقاید و باورها نقش مهمی در افزایش عزت نفس دارند زیرا به اجرا و عمل کمک می‌کنند، از این رو در افزایش عزت نفس نقش اساسی ایفا می‌کنند. آنچه اشخاص فکر می‌کنند، آنچه باور دارند و آنچه به خود می‌گویند روی احساس و عمل آن ها تأثیر می‌گذارد از سوی دیگر احساس هم روی تجربه اشخاص و نیز روی کارشان اثر می‌گذارد. از طرفی توجه به « عمل » نیز ضروری است عمل حرف آخر را می زند، بدون عمل و اقدام به هیچ ارزشی نمی توان رسید باور در خلع باور بدون عمل اصولاً معنایی ندارد. اما از آنجایی که باورها روی اعمال افراد اثر می‌گذارند، لازم است که ‌در مورد آن ها دقت شود باورهایی وجود دارند که به تحقق عزت نفس بالا کمک می‌کنند به همین شکل باورهایی وجود دارند که افراد را از عزت نفس دور می‌سازند که منظور اعتقادی است که در تاروپود آن ها بافته شده است نه صرفاً پندارهایی که آن ها را به خود می‌گویند یا تصور می‌کنند. افراد لزوماًً همیشه از باورهای خود آگاه نیستند. ممکن است همیشه ‌در مورد آن ها حضور ذهن نداشته باشند، ممکن است به طور قسمتی در اندیشه آن ها وجود داشته باشند اما افراد آشکارا از وجود آن ها بی اطلاع باشند، اما به هر صورت باورها در پس اعمال افراد وجود دارند و می توان این آرا و نظرات را فلسفه عزت نفس دانست (براندن، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۷۹).

 

۲-۱۷- شرایط پدید آمدن عزت نفس

 

کودکان و نوجوانان، زمانی از عزت نفس زیاد، بهره مند می‌شوند که بتوانند در چهار شرط متمایز احساسات مثبتی را تجربه کنند، این شرایط عبارتند از :

 

۱- همبستگی : احساس همبستگی وقتی به وجود می‌آید که نوجوان از پیوندهایی که برای او مهم هستند و دیگران آن ها را تأیید می‌کنند راضی باشند (علی پور، ۱۳۸۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:01:00 ب.ظ ]
 

۹ ـ ریسک پذیری در مقابل آسایش خاطر از کار ثابت

 

۱۰ ـ مصالحه در مقابل قرارداد یک‌طرفه

منون[۱۳۹] ( ۱۹۹۷، ۳)

۱ ـ ساختمند در مقابل غیر ساختمند.

 

۲ ـ حمایت در مقابل فقدان حمایت

 

۳ ـ عدم تمرکز در مقابل تمرکز

 

۴ ـ رویکرد حل مسئله در مقابل رویکرد موقعیتی با اختیار

 

۵ ـ ‌هدف‌های‌ عملکردی بالا در مقابل اهداف عملکردی پایین

 

۶ ـ متقائد کردن از طریق تخصصی در مقابل اجبار

 

۷ ـ کار همکارانه در مقابل رویکرد رقابتی

 

۸ ـ تناسب وظایف کارمند در مقابل فقدان تناسب وظایف

 

۹ ـ ریسک پذیری در مقابل آسایش خاطر از کار ثابت

 

۱۰ ـ مصالحه در مقابل قرارداد یک‌طرفه

لی فام(۱۹۹۰، ۱۳۹)

۱ ـ اصطلاح توصیفی است: جو سازمانی بیانگر ادراک اعضاء از ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی از قبیل زیر است: آیا سازمان به خلاقیت و نوآوری بها می‌دهد؟ آیا سازمان ‌بر اساس عملکرد پاداش می پردازد یا نه؟

 

۲ ـ پایداری نسبی: جو عبارت است از کیفیت نسبتا پایدار محیط که معلمان آن را تجربه کرده، بر رفتار آنان تاثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه می‌باشد. جو سازمانی به مرور زمان در میان اعضای سازمان شکل می‌گیرد و برای ایجاد تغییر در آن به زمان نسبتا طولانی نیاز است.

 

۳ ـ حالتی ادراک شونده دارد: حالتی ادراک شونده دارد: بر خلاف فرهنگ سازمانی که به خود سازمان مربوط و با تغییر و جابجایی اعضاء، فرهنگ آن همچنان دست نخورده می ماند، جو سازمانی به اعضای آن مربوط و بازتاب ادراکات اعضاء از کیفیت درونی سازمان است.

 

۴ ـتمایز بخشی: یعنی صرفنظر از اهداف سازمان، سبک مدیریت، تخصص کارکنان و … جو سازمانی نیز موجب تمایز مدارس از یکدیر می‌گردد و در نتیجه نتایج کارها و فعالیت‌های مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

۵ ـ پویایی: جو سازمانی به عنوان یک نظام روان شناختی با ابعاد دیگر سازمان از جمله ساختار سازمانی، تکنولوژی، سبک مدیریت، و … در ارتباط متقابل است . به عبارت دیگر، هر تغییری در دیگر ابعاد سازمان موجب تغییر و واکنش در جو سازمانی می‌گردد.

مقیمی

 

( ۱۳۷۷، ۱۷۰)

۱ ـ میزان استقلال فردی که به اعضاء سازمان داده شده است.

 

۲ ـ میزان و درجه ای که سرپرستان، اهداف ارتباطی، قوانین و شیوه ها را برای زیردستان تعیین می‌کنند.

 

۳ ـ رفتارهای پاداش داده شده به وسیله سازمان و انواع پاداش‌های پیشنهادی.

 

۴ ـ ملاحظه، صمیمیت و حمایت زیر دستان از سوی سرپرستان.

 

۵ ـ میزان تضاد و چگونگی مدیریت آن.

منبع : (هاشمی طاری ، ۱۳۷۸، ۲۵)

 

۲-۲-۶-تمایز جو با فرهنگ سازمانی:

 

اسچنیدر[۱۴۰](۱۹۸۵) ، ریدر و سوزی[۱۴۱](۱۹۹۰) بر این موضوع تأکید می‌کنند که رابطه فرهنگ سازمانی با جو سازمانی ، یک رابطه نزدیک است که گاهی باعث ایجاد ابهام می‌گردد. این دو عبارت بارها مورد استفاده قرار گرفته اند. موران و والکوین (۱۹۹۲) ‌در مورد اختلاف بین جو و فرهنگ سازمانی تعاریف زیادی کرده‌اند. از نظر پتیگرو[۱۴۲] (۱۹۷۹) فرهنگ را به عنوان مجموعه ای از ارزش های اساسی و سیستم هایی از باورهایی می‌داند که به سازمان معنی و مفهوم می بخشاند. از نظر درکسلر[۱۴۳](۱۹۷۷)، موران و ولکوین[۱۴۴](۱۹۹۲) فرهنگ سازمانی بر مفهومی ضمنی تر از جو سازمانی دلالت دارد و شامل عناصری از قبیل ویژگی های نگرشی و رفتاری است.

 

از نظر موران و ولکوین(۱۹۹۲) جو سازمانی تنها شامل نگرش ها و ارزش ها می‌باشد ، این در حالی می‌باشد که فرهنگ مجموعه ای از پیش فرض هایی و به علاوه آن نگرش ها و ارزش ها می‌باشد.

 

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء یک سازمان نسبت به سازمان خود دارند و همین ویژگی باعث متمایز شدن دو سازمان از یکدیگر می‌گردد. کریس آرجریس[۱۴۵](۱۹۹۶)، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می‌سازند، راهی که بر آن پایه به طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌کنند و شیوه‌ای که به طور واقعی با هم رفتار می‌کنند تعریف می‌کند. می‌توان گفت که همه افرادی که در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند که فرهنگ؛

 

  • کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.

 

  • تاریخچه سازمان را منعکس می‌کند.

 

  • به مطالعه انسان‌شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می‌شود.

 

  • توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‌اند شکل گرفته است.

 

  • حرکت آن کند و سخت است.

 

 • تغییر آن به سختی صورت می‌گیرد.

با توجه به تعریف عنوان‌شده ‌به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می‌کنند. در واقع فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود و آن بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است.

 

در صورتی‌که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن ها ارج می‌نهد یا برای آن ها ارزش قائل است. این ۸ ویژگی عبارتند از:

 

  • خلاقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد دارند.

 

  • ریسک‌پذیری: میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره‌آمیز بزنند و بلند پروازی کنند.

 

  • رهبری: میزانی که سازمان هدفها و عملکردهایی را که انتظار می‌رود انجام شود، مشخص می‌کند.

 

  • یکپارچگی :میزان یا درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل می‌کنند.

 

  • حمایت مدیریت: میزان یا درجه‌ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار می‌کنند، آن ها را یاری می‌دهند و یا از آن ها حمایت می‌کنند.

 

  • کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افرادی اعمال می‌کنند.

 

  • هویت: میزان یا درجه‌ای که افراد، کل سازمان (و نه گروه خاص یا رشته‌ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می‌دانند.

 

  • سیستم پاداش: میزان یا درجه‌ای که شیوه تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخص‌های عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی‌بازی و از این قبیل شاخص‌ها.

 

 • الگوی ارتباطی: میزان یا درجه‌ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می‌شود.

به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول و رایج شد، مقدم بر فرهنگ سازمانی است که در اواخر دهه هشتاد رشد و تکامل یافت. جو و فرهنگ سازمانی هر دو مقولاتی هستند که برای توصیف ویژگی های سازمان و واحدهای مربوطه استفاده می‌شوند. علی رغم ارتباط زیاد بین دو مفهوم، همچنان آن دو از یکدیگر متمایز می‌باشند.

 

« ریچارد و اشنایدر » معتقدند که جو سازمانی به دیدگاه های سازمانی، اقدامات و روش های رسمی و غیر رسمی اطلاق می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:52:00 ب.ظ ]
 

فرضیه ‏های تحقیق

 

– بازی درمانی بر پیشرفت نگهداری ذهنی مفاهیم” طول؛ وزن ؛ حجم” در دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر می‌باشد.

 

– بازی درمانی بر رشد ترسیم آدمک در دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر موثرمی باشد.

 

– بازی درمانی بر پیشرفت هماهنگی چشم و دست در دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر می‌باشد.

 

-بازی درمانی بر پیشرفت اجتماعی شدن دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر موثرمی باشد.

 

– بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر می‌باشد.

 

– بازی درمانی بررشد مهارت‌های حرکتی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر می‌باشد.

 

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

تعاریف مفهومی

 

کم توان ذهنی: کم توانی است با محدودیت های معنادار در کارکرد هوشی و رفتار سازشی؛ به گونه ای که رفتار سازشی به صورت مهارت های سازشی مفهومی، اجتماعی و عملی بیان می شود. این اختلاف قبل از سن ۱۸ سالگی به وجود می‌آید(لوکاسون و همکاران،۲۰۰۲).

 

– رشد شناختی[۱۷]: توانایی درک و به‌کارگیری مفاهیم متناسب با سن و چگونگی برقراری و ادامه رابطه نمادی کودک با دیگران و تحصیل در مدرسه (تمایی نژاد، ۱۳۸۹)

 

– رشد حرکتی[۱۸]: عبارت است از سطح توانایی و کارکرد فرد در انجام امور مربوط به مهارت‌های حرکتی متناسب با سن که این حرکات از سطوح حرکتی ساده و ادراکی آغاز و تا سطح شناختی پیش می رود (سازمند و طباطبایی، ۱۳۸۹).

 

– رشد ترسیم: توانایی کودک در ترسیم اجزاء آدمک گودیناف که ‌بر اساس مهارت‌های هنری قضاوت نمی‌شود بلکه بر پایه وجود جزئیات ضروری و رابطه آن‌ ها با یکدیگر می‌باشد (مقیمی، آذری، ۱۳۹۱).

 

– رشد اجتماعی[۱۹]: توانایی ایجاد و ارتباط متقابل با دیگران در زمینه اجتماعی خاص به طرقی که در عرف جامعه قابل‌قبول و درعین‌حال برای شخص سودمند و ارزشمند باشد. (نظری نژاد، ۱۳۸۷).

 

پیشرفت تحصیلی[۲۰]: عبارت است از پیشرفت فرد در یک یا چند موضوع درسی (درک و فهم و خواندن و محاسبه کردن) چنین پیشرفتی توسط آزمون‌های میزان شده تحصیلی اندازه‌گیری می‌شود. همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس درس آنطور که توسط کادر مدرسه ارزیابی می‌شود دلالت دارد (ماهر، ۱۳۸۸).

 

– بازی درمانی[۲۱]: بازی درمانی تدارک فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و مناسبی که به منظور ایجاد وضع مناسب برای ابراز خود از طریق تعامل اجتماعی و سرگرمی تدوین و توسعه مهارت‌ها و علایق که به استفاده سازنده و مفرح از ساعات فراغت منجر می‌شود و همچنین بهزیستی ذهنی و فیزیکی را بهبود می‌بخشد (ماهر، ۱۳۸۸).

 

تعاریف عملیاتی

 

دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر: منظور از دانش آموزان کم توان ذهنی در این تحقیق، دانش آموزانی هستند که در مدارس استثنایی شهرستان رشت در گروه آموزشی کم توان ذهنی مشغول به تحصیل می‌باشند.

 

– رشد شناختی: رشد شناختی عبارت است از نمراتی که آزمودنی‌ها در آزمایش‌ها پیاژه در رابطه با طول، حجم مایع به دست می‌آورند و نمرات طراز تحول در ۳ طبقه شامل عدم نگهداری ذهنی (صفر) بینابینی (۸ تا ۱) نگهداری ذهنی (۹ تا ۱۲) قرار می‌گیرد.

 

– رشد حرکتی: رشد حرکتی در این پژوهش عبارت است نمراتی که آزمودنی‌ها از تست فراستیگ و در آزمون «I» هماهنگی چشمی- حرکتی، آزمون V ارتباط فضایی و آزمون IV ادراک فضایی به دست می‌آورند.

 

– رشد اجتماعی: رشد اجتماعی در این پژوهش عبارت است از نمراتی که آزمودنی در مقیاس رشد اجتماعی واینلند در طبقه‌های هشت گانه S,L,C,SD,SHD,S,H,E, S.H.G به دست می‌آورند نمرات در قالب +NO, A(+NO), A(F), A محاسبه می‌گردد. عبارت است از نمره‌ای که آزمودنی از خارج قسمت نمره سن اجتماعی بر سن تقویمی ضربدر عدد ۱۰۰ به دست می‌آورد.

 

– رشد ترسیم : رشد ترسیم در این پژوهش توسط آزمون آدمک گودانیاف سنجیده می‌شود و بر اساس اجزا ترسیم که جمعاً ۵۵ ماده می‌باشد نمره خام آزمودنی محاسبه و می‌توان با تعدیل آن به سن عقلی هوش آزمودنی را نیز تعیین نمود.

 

– پیشرفت تحصیلی: توسط آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته که روایی و پایایی آن محاسبه شده است مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

– بازی درمانی: در این پژوهش عبارت است از تدارک یکسری بازی ساخت دار (طرح‌ریزی مجموعه‌ای از موقعیت‌های ویژه) برای گروه آزمایش که به صورت بازی‌های آموزشی، بازی‌های اجتماعی، بازی‌های حرکتی توسط محقق و ‌بر اساس دیدگاه‌های مطرح تدوین و به اجرا در می‌آید.

 

متغیرهای تحقیق

 

متغیر مستقل

 

بازی درمانی:در این پژوهش از بازی به عنوان یک تکنیک بهره گرفته خواهد شد.لذا بازی‌ها با توجه به پیشینه مطالعات انجام‌شده توسط محققان و ویژگی‌های کودکان کم توان ذهنی و نظریه ها و پژوهش‌های مربوط به رشد کودکان (مراحل حسی- حرکتی، ادراکی و شناختی) به شرح زیر انتخاب شده‌اند:

 

الف) بازی‌های شناختی: بازی سایه ها، بازی ثبات اعداد، بازی طبقه‌بندی کردن، بازی تمرکز گروهی، بازی ثبات مواد، بازی ساختن شهر افسانه‌ای، بازی ثبات سطح، بازی به من بگو رو میز چیه؟، بازی طرح را کامل کن، بازی ردیف بندی، بازی سروده‌ها

 

ب) بازی‌های اجتماعی: بازی پولکا، بازی والس، بازی مار بزرگ، بازی کیسه لوبیا یخ زده، بازی تلفن، بازی صندلی موزیکال، بازی پل لندن، بازی زیرا، بازی صدای حیوانات، بازی نخ بلند، بازی بیا فکر کن، بازی گرم یا سرد.

 

ج) بازی‌های حرکتی: بازی جاپایی ها، بازی شمع و تفنگ آبپاش، بازی عبور از مانع، بازی کانگورو (با دو توپ و با سه توپ)، بازی عبور از باتلاق، بازی محل پارکینگ، بازی باندکشی و تخته میخدار، بازی پازل انسان، بازی شباهت‌ها و اختلاف‌ها، بازی حیوانات پنهان را پیدا کن و رنگ کن، بازی کپی کردن، بازی تکمیل کردن

 

متغیر وابسته: رشد شناختی، اجتماعی و حرکتی

 

متغیر کنترل هوش: دانش‌آموزان ‌بر اساس نمره کسب‌شده در پرونده که شامل عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر می‌باشند گزینش شده‌اند و دانش‌آموزانی که هوش بهری در حد دیر آموز و یا تربیت‌پذیر ‌داشته‌اند حذف شده‌اند همچنین دانش‌آموزانی که از نظر حرکت، شنوایی و بینایی مشکل ‌داشته‌اند از نمونه حذف شده‌اند.

 

فصل دوم

 

پیشینه پژوهش

 

در این فصل به پیشینه پژوهش پرداخته می شود. بدین ترتیب، ابتدا به گستره نظری متغیرهای پژوهش شامل دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، مهارت های شناختی، اجتماعی، حرکتی و بازی درمانی پرداخته می شود. سپس پیشینه تحقیقات در دو بخش داخلی و خارجی ارائه می‌گردد.

 

گستره نظری

 

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ق.ظ ]
 

ط- نوآوری

 

ﻧﻮآوری ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻛﻞ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری، ﺷﺪت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺷﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻧـﺴﺒﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻛﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﻮآوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه است .تبدیل ایده به یک محصول یا خدمت جدید برای به دست آوردن مزیت اقتصادی، انواع نوآوری عبارتند از :

 

۱ – نوآوری در محصول ۲- نوآوری در فرآیند۳- نوآوری در ساختار۴- نوآوری در بازاریابی. نوآوری را فرایند و محصول و سازمان ایجاد نمی‌کنند، بلکه پرسنل آن‌ را ایجاد می‌کند و این همان مدیریت نوآوری است. مسئولیت مدیران ارشد یا پرسنل یک سازمان است که محیط را برای نوآوری به وجود ‌آورند.

 

ی- قدرت توزیع

 

توزیع کلیه افراد و شرکتهایی که در فرایند ارائه کالا یا خدمت از محل شرکت شما به دست مصرف کننده نهایی نقش دارند را شامل می شود :۱- کانال‌های توزیع، ۲- نحوه حمل کالا و بسته بندی در زمان حمل ،۳- محل عرضه کالا،۴- جورچینی کالا،۵- انواع پایانه (نقطه) فروش

 

  1. معرفی گروه بهمن

گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان «شرکت سهامی ایران خلیج کو» با سرمایه اولیه ۶۰۰ هزار ریال با نوع فعالیت حمل و نقل از جمله حمل و نقل دریایی و حق العمل کاری نمایندگی های تجاری تأسيس و شروع به کار نمود. این شرکت از سال ۱۳۳۸با اخذ مجوز ساخت از سوی وزارت صنایع و معادن اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ مزدا با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم نمود و سپس در سال ۱۳۵۰ با افزایش سرمایه، حوزه فعالیتش را به ساخت و مونتاژ انواع وانت های مزدا تغییر داد و در همین راستا ساخت و مونتاژ انواع وانت‌های مزدا ۱۰۰۰ cc با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم را به مرحله تولید رسانید.

 

در این سال نام شرکت به کارخانه اتومبیل سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال ۱۳۶۳ وانت مزدا ۱۶۰۰ cc نیز به انواع تولیدات شرکت اضافه و نام شرکت به ایران وانت تغییر یافت. در سال‌های ۶۶- ۶۵ ، شرکت به مونتاژ وانت مزدا ۱۸۰۰ cc پرداخت و از اواخر سال ۱۳۷۲ در پی واگذاری سهام به بخش خصوصی، دگرگونی قابل‌ملاحظه‌ای در روند فعالیت های شرکت به وجود آمد و حوزه فعالیتش، با هدف تنوع‌بخشی در تولید محصولات، به ساخت و مونتاژ انواع وانت‌های‌ مزدا و خودروهای مزدا سری۳۲۳ تغییر یافت.

 

در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۷۸ و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه، نقطه عطف دیگری برای شرکت محقق شد و با تغییر نام آن به گروه بهمن، به عنوان یک هلدینگ، حوزه فعالیت‌هایش را به حوزه های تولیدی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری گسترش داد.

 

در سال ۱۳۸۳، گروه بهمن با هدف تولید ‌کامیون‌های سبک ، نیمه‌سنگین ،سنگین و مینی‌بوس،. با تأسيس شرکت بهمن دیزل و تولید کامیونت هایی تحت برند ایسوزو ژاپن پا در عرصه تولید خودروهای تجاری نهاد و پس از مدت کوتاه بازار این نوع خودروهای تجاری را در اختیار گرفت و افتخاراتی نظیر خودرو ساز نمونه و یکی از ۲۶ واحد صنعتی نمونه در کشور و صد شرکت برتر کشور را کسب کرد.

 

در سال ۱۳۸۴، گروه بهمن با راه‌اندازی خط مونتاژ خودروی سواری پاجرو دو دیفرانسیل تحت برند میتسوبیشی ژاپن وارد بازار خودروهای SUV شدو در سال ۱۳۸۵ گروه بهمن به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اولین سری از خودروهای ون مسافربری با نام نارون با کاربری‌های متنوعی نظیر جابه‌جایی مسافر، حمل‌ونقل بار و آمبولانس را تولید نمود.

 

گروه بهمن در سال ۱۳۸۶ در راستای توسعه و گسترش محصولات خود همگام با فناوری روز جهان ،تولید مزدا ۳ را آغاز کرد. در همان سال و به منظور تنوع‌بخشی به سبد محصولات، با تأسیس مرکز کاربری‌سازی، طراحی و تولید انواع کاربری‌های کامیونت‌های ایسوزو را در دستور کار قرار داد.

 

گروه بهمن در ادامه روند رو به رشد خود، در سال ۱۳۸۸ با به‌کارگیری تجارب فنی چندین ساله در زمینه خودرو موفق شد وانت کاپرا در دو مدل تک‌دیفرانسیل و دودیفرانسیل و مینی‌بوس ایسوزو ژاپن با نام سحر را تولید کند و در سال ۱۳۸۹ مزدا ۳ جدید را همگام با دیگر کشورهای جهان به بازار ارائه کرد.

 

گروه بهمن با تمام تلاش سعی دارد با استراتژی ، سیاست‌ها و اقدامات به موقع، رشد و توسعه خود را تضمین نماید. در همین راستا با راه‌اندازی خطوط تولید انواع مختلف خودروهای مورد نیاز کشور و منطقه، انواع شاسی، تولید قطعه‌های صنعتی و ریخته‌گری، انواع موتورسیکلت، دوچرخه و انجام فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری مختلف، موفق به اخذ رکوردهای کم نظیری گردیده است.

 

لازم به ذکر است گروه بهمن اولین شرکت خودروساز در کشور است که موفق به اخذ لوح سبز از سازمان حفاظت محیط زیست و گواهی‌نامه IMS (سیستم یکپارچه مدیریت) از شرکت DQS آلمان شده است.

 

ساختار فعلی هولدینگ بهمن را می توان در حوزه های مختلف به زیر مجموعه های زیر تقسیم بندی کرد ، پنج حوزه خودرو و قطعات ، بازرگانی و خدمات ، سرمایه گذاری مالی ، تکنولوژی اطلاعات و انرژی و پتروشیمی حوزه هایی هستند که گروه بهمن در آن فعالیت می‌کند . در هر کدام از حوزه ها ، شرکت‌های مختلفی وجود دارد که به طور جداگانه بایستی به هولدینگ بهمن پاسخگو باشند . ضمن اینکه زنجیره خودرویی گروه بهمن اصلی ترین حوزه ای است که گروه بهمن در حال حاضر در آن فعالیت دارد .

 

شکل ۲-۸ مدل حاکمیتی گروه بهمن

 

 

 

   1. چشم انداز ، مأموریت‌، راهبردها و سیاست ها

برای هر سازمانی چشم انداز و مأموریت‌ ها و راهبرد ها تعیین کننده دیدگاه های کلان مدیران ارشد می‌باشد که بیانگر جهت گیری آن ها در انتخاب گزینه های استراتژیک است ، در همین راستا چشم انداز افق ۱۴۰۰گروه بهمن چنین تعریف شده است : هولدینگ متعالی و سرآمد با بالاترین بازدهی سرمایه و کسب جایگاه در میان ده شرکت برتر ایرانی ضمن اینکه مأموریت‌ گروه اینگونه بیان می شود : گروه بهمن به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های کشور در کسب و کارهای دارای مزیت های فعلی و آتی به منظور تامین منافع بلند مدت ذینفعان خود اقدام می کند. به همین منظور اشتغال و حضور در کسب ‌و کارهای خودرو (کسب و کار محوری)، نفت و پتروشیمی، سرمایه گذاری را در محوریت برنامه های خودقرار داده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:24:00 ق.ظ ]
 

توجه به آینده می‌تواند عامل مهم دیگری در انتخاب سهام باشد و با توجه به اینکه عملکرد گذشته و جاری یک شرکت را می توان به دقت مورد مطالعه قرار داد ، این تجزیه و تحلیل باید به عنوان پایه ای برای پیش‌بینی آینده و پیش‌بینی عوامل مهمی که در چشم اندازهای آتی تأثیر می‌گذارند باشد. اگر چه عواملی از قبیل جنگ سرد و یا تجزیه تحلیل های سرمایه گذاران از تورم و یا خوش بینی و بدبینی زیاد آن ها، عوامل مؤثر در تغییر ارزش سهام می‌باشد، اما علت اصلی و یا عامل اساسی تغییر ارزش سهام، سود آن سهام بوده است.

 

به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش‌بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش‌بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. ‌بنابرین‏ مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است (پن من[۱۴۶]، ۲۰۰۷: ۴۵).

 

واضح است که توانایی ما ‌در مورد استنباط مفید بودن اطلاعات مالی از شواهد بازار سرمایه محدود است. ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه عمل قانونی یا عمومی، نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست. هر چند که این مشکلات اقتصادانان و سایر متخصصان علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی مؤثر بودن، مربوط بدون و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می‌دارد، ولی ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای ‏مالی است، به طور آشکار اهمیت قابل ‏توجهی دارد. سوال ‌در مورد مفید بودن سود به ‏طور واضح اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی نظیر محققین حسابداری، قانون‏گذاران و خط مشی‏گذاران دارد. سود گزارش‏شده در صورت‏های مالی، اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورت‏ها می‌باشد (سالنامه بورس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۷۱: ۲۶).

بیور[۱۴۷] می‌گوید: محتوای اطلاعاتی سود مربوط ترین مسئله حرفه حسابداری است، زیرا نتایج آن مستقیماً مطلوبیت فعالیت حسابداری را منعکس می کند. تئوری های اقتصادی نقش اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منافع در بازار سرمایه می دانند.

 

اکثر مدل‏های ارزیابی سهام، سود مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیحی درنظر می‏ گیرند، تحلیلگران نیز درباره ارزش اوراق بهادار، از پیش‌بینی های سود بیش از سایر اقلام صورت های مالی، استفاده می‏ نماید. چنانچه تغییر در قیمت سهام فراهم کننده شواهدی درباره فواید سود باشد، پس واضح است که تغییر بیشتر متضمن فواید بیشتر خواهد بود. لذا، میزان فایده سود را می توان از برآورد ارتباط بین بازده سهام و سود استنتاج کرد (فاستر جی[۱۴۸]، ۱۹۸۶: ۱۲).

 

بخش دوم- پیشینه تحقیق

 

پیشینه تحقیقات داخلی

 

  1. بیدل و همکاران (۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، سود باقی­مانده و دو معیار متداول اندازه ­گیری عملکرد یعنی سود و جریان نقدی عملیاتی و مقایسه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و سود تعهدی با بازده سهام شرکت پرداخته­اند. یکی از سوالات تحقیق این بود که آیا ارزش افزوده اقتصادی در توضیح تغییرات بازده سهام سالانه بهتر از سود خالص و جریانات نقد حاصل از عملیات عمل می­ کند یا خیر؟ نتایج تجزیه و تحلیل آن ها نشان داد که قدرت توضیح­دهندگی سود خالص بیشتر از قدرت توضیح­دهندگی سود باقی­مانده، ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی حاصل از عملیات است.

 

  1. نوروش و مشایخی (۱۳۸۳) محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام را بررسی کردند. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام می­باشند و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معناداری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هم نیست.

 

  1. پورحیدری، سلیمانی امیری و صفاجو (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۷۵ تا پایان ۱۳۸۳ بررسی می‌کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیاً، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

 

  1. کردستانی و رودنشین (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت” انجام دادند که در این تحقیق جریان های نقدی عملیاتی به عنوان جزء نقدی سود و تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی به عنوان سه جزء اصلی تشکیل دهنده بخش تعهدی سود در نظر گرفته شده است. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیری که تعامل بین صورت های مالی را نشان می‌دهد متغیرهای کنترلی تحقیق هستند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش آماری داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات مالی ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش‌بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، ولی سه جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، توان پیش‌بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارند. از اینرو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوط است و نسبت به اجزای تعهدی از سودمندی بیشتری برخوردار است.

 

  1. یعقوب نژاد (۱۳۸۶) به بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد سود حسابداری در تمامی سطوح و مدل­ها، همبستگی معناداری با بازده دارد. همچنین، بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی در یک دوره بلندمدت ارتباط معناداری وجود دارد. اما توان توضیحی مدل­های سود در تبیین بازده بلندمدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتر است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ق.ظ ]