کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو
آخرین مطالب
 :
پلی پروپیلن یک ماده چند كاربردی است كه سریعتر از الیاف پلیمر دیگر تولید می شود. پلی پروپیلن امكانات زیادی برای رسیدن به تولید مطلوب و آماده سازی نهایی را برای تولید كننده ها و مصرف كننده های نهایی ارائه می كند. پلی پروپیلن نقش مهم و فزاینده ای در كاربردهای نساجی ایفاد می كند. در واقع pp حدود 35% كل الیاف بشر ساخت (Man-made) و 23% کل الیاف مصرفی (الیاف طبیعی و مصنوعی) در صنعت نساجی را تشكیل می دهد.
حتی در بدترین شرایط ركود اقتصادی، هن وز هم رشدی بین 6 تا 7 درصد در یک سال و از الیاف دیگر رشد بیشتری دارد. بعلت افزایش توسعه اخیر محصولات نساجی، دیدگاه محصولات ساخته شده از پلی پروپیلن قابل توجه است. با رسیدن محصولات جدید به بازار، ارزش پلی پروپیلن بعلت استفاده در روكش صندلی، كف پوشها، رو به افزایش است.
مواد اولیه برای تولید پروپیلن
مواد اولیه ساخت پروپیلن، دو عنصر كربن و هیدروژن است. این عناصر در طبیعت به وفور یافت می شوند اما تبدیل هیدورژن و كربن به پلی پروپیلن به طور مستقیم در سطح وسیعی عملی نشده است.
صنایع نفت و پتروشیمی پس از سالها كوشش مستمر موفق شدند كه گاز پروپان و مشتقات آن را از فرایندهای متفاوت كراكینگ، تسویه و تصفیه و با قیمت مناسب تولید و برای تولید پلی پروپیلن در یک صنعت جدید استفاده كنند. كراكینگ، فرایند حرارت دهی به نفت خام است كه در دماهای متفاوت، همراه یا بدون مواد دیگر انجام می شود و حاصل آن، بسیاری از مشتقات نفت مانند سوختها و گازهای مختلف دیگر و پروپیلن است.
فصل اول:

آشنایی با الیاف پلی پروپیلن

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

1-1) مشخصات شیمیایی پروپیلن
فرمول گسترده و شكل فضایی پروپان در شكل 1-1 نشان داده شده است. این ماده در دمای معمولی گاز است و در دمای 187- درجه سانتیگراد جامد می شود. دمای جوش پروپان 42- درجه سانتیگراد است و در این دما به گاز تبدیل می شود. پروپیلن در شرایط معمولی گاز است، در دمای 185- درجه سانتیگراد ذوب می شود و فرمول گسترده آن در شكل 1-1 نشان داده شده است.
در فرمول شیمیایی پروپن یک پیوند دوگانه وجود دارد. این پیوند دوگانه مشخصه الكینهاست و چون در واكنشهای شیمیایی با مواد از پیوند دیگر سبقت می گیرد به آن “گروه عاملی” گفته می شود. مولكولهای پلی پروپیلن بسیار بلندند. از نظر جرم مولكولی یا تعداد منومر های به هم پیوند خورده با یكدیگر برابر نیستند، قابل انعطاف هستند و شكلهای فضایی متفاوتی را می توانند انتخاب كنند.
2-1) مونومر- گاز پروپیلن
پروپیلن گازی است كه در دمای 47- درجه سانتیگراد و فشار 760mmHg به مایع تبدیل می شود. پلی پروپیلن از پلیمری شدن حاصل می شود كه با بهره گرفتن از كاتالیزور مناسب واكنش انجام می پذیرد. پروپیلن مورد استفاده برای پلیمری شدن باید بسیار خالص باشد. ناخالصی ها موجب غیر فعال شدن كاتالیزور مصرفی می شود. ناخالصی هایی كه معمولاً در پروپیلن یافت می شوند عبارتند از:
آب، كربن، دی اكس ید كربن، مونوكسید كربن، اكسیژن، هیدروژن، استیلن، دی الفینها، غیر هیدروكربن هایی حاوی عناصر گوگرد، نیتروژن و اكسیژن.
پروپیلن همچنین ممكن است از محصولات جانبی كراكینگ حرارتی یا كاتالیزور گازهای نفتی هنگام تولید بنزن به دست آید. چنانچه به پروپیلن به تعداد زیاد نیاز باشد از كراكینگ حرارتی نفت با بازده زیاد اتیلن و پروپیلن استفاده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-05-10] [ 10:59:00 ق.ظ ]
:
با ایجاد پدیده گسیل تحریکی، امکان تقویت نور و ایجاد نور لیزر وجود دارد. قبل از بحث در خصوص مبانی نظری لیزر اصطلاح ماده فعال را تعریف می کنیم. ماده فعال ماده ای است که اجرای پدیده گسیل تحریکی بر روی آن به راحتی امکان پذیر باشد. برای تولید نور لیزر با قرار دادن ماده فعال در بین دو آینه و تحریک ماده فعال، پدیده گسیل برانگیخته اتفاق افتاده و فوتون آزاد می شود. این فوتون ها بین دو آینه رفت و آمد کرده و ضمن هربار عبور از ماده فعال بین دو آینه تقویت می شوند چنانچه یکی از دو آینه به صورت نیمه آینه باشد باریکه نور لیزر پس از تقویت در حد مشخص از نیمه آینه خارج خواهد شد.
بنابراین اجزاء اصلی لیزر به سه بخش زیر تقسیم می شوند:
1- ماده فعال

2- دمش کننده برای ایجاد پدیده گسیل برانگیخته بر روی ماده فعال

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه

 

 

3- تشدید کننده فوتون گسیل شده از مرحله قبل تا حد مشخص
فصل اول
لیزر و انواع آن
1-1- ماهیت نور
یونانی ها اولین کسانی بودند که کوشیدند طبیعت نور و چگونگی دیدن را توضیح دهند. بعد از آن، ظهور علوم تجربی دو نظریه مترادف را به ارمغان آورد. یکی از آنها نظریه ذره ای نیوتن بود که نور را متشکل از باریکه ای از ذرات دانسته که این ذرات تابع قوانین حرکت می باشند. نظریه دیگر نظریه موجی هوک و هویگنس است که طبیعت موجی را برای نور پیشنهاد کردند. پذیرش هر نظریه مستلزم توجیه پدیده های نور مانند انعکاس، تداخل، شکست، پراش، فتوالکتریک، جذب و گسیل و… می باشد و هر نظریه قادر است بعضی از پدیده های ذکر شده را توجیه کند برای مثال پدیده تداخل اولین بار توسط یانک در سال 1801 ارائه شد که فقط با در نظر گرفتن نظریه موجی قابل توضیح است. پدیده پراش با توجه به اصل هویگنس و ایجاد موجک های ثانوی فقط براساس نظریه موجی قابل توجیه است که ایشان پیشنهاد کرد که پلاریزاسیون نور فقط به دلیل عرضی بودن امواج نور اتفاق می افتد و از این رو نتیجه می شود که ارتعاشات امواج نور بر امتداد انتشار آنها عمود است برخلاف امواج صوتی که به صورت طولی بوده و امتداد ارتعالش ذرات محیط در امتداد انتشار امواج صوتی است. با پیشرفت علم و فهم بیشتر طبیعت نور، ماکسول در سال 1864 به این نتیجه رسید که نور به مانند امواج الکترومغناطیس است که دارای سرعت C=3*108m/s، فرکانس v=5*1014Hz و طول موج 5*10-7 m می باشد. امروزه برای ما کاملا ثابت شده که امواج نور از دو مولفه میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم تشکیل شده اند و جهت انتشار امواج عمود بر امتداد ارتعاش این دو است.
در سال 1887 هرتز موفق به تولید امواج الکترومغناطیس نامرئی شد. امروزه ما امواج الکترومغناطیس با فرکانس های بین 3*103 Hz تا 3*1020 Hz را می شناسیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ق.ظ ]
هم اكنون بیش از نیم قرن از زمانی كه پیتردراكر برای توصیف گروه جدیدی از كاركنان كه سرمایه زمین و یا نیروی كار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد بلكه توجه شان بر استفاده موثر از دانایی معطوف می‌شد و منجر به ابداع واژه كاركنان دانایی شد نمی‌گذرد و امروزه كاركنان دانایی یا بهتر بگویئم دانشگران حرفه ای درصد بزرگ و رو به رشدی از كاركنان بزرگترین و موفق ترین سازمان‌های دنیا را تشكیل می‌دهند.

 از سوی دیگر چرا تعداد زیادی از مردم موقعیت‌های خود را برای موفقیت از بین می‌برند این تنها به این علت نیست كه این مدیران جدید هوش و مهارت لازم را برای شغل ندارند، این مدیران از آثار و خصوصیات فردی خود، ایدئولوژی‌ها و رفتارها روی انسان‌ها آشنایی نداشته و به موفقیت نمی‌رسند، در واقع توانایی خویش را قبل از پریدن در یک دیگ بزرگ آبجوش ازریابی نمی‌كنند

 در این جهان موج سوم به سیطره ای دست می‌یابد كه به شیوه‌های تازه خلق و بهره برداری از دانایی مبتنی است

امروزه سازمان های آموزشی مخصوصا مراكز آموزش عالی رسالت تربیت انسانهای متخصص و نیز تولید دانش را در جامعه بر عهده دارند.

سرمایه‌های انسانی بخشی از ثروت ملل هستند و گردش امور در آینده در گرو استعداد و قریحه انسانی است. بنابراین مزیت راهبردی و اقتصادی در آینده نصیب

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 سازمان هایی خواهد شد كه بتوانند در بازار، گروهی متنوع، مشتمل بر بهترین و درخشانترین استعداد‌های انسانی را جذب كنند.

مدیران برای آنكه بتوانند درسمت خود كار آمد وموفق باشند باید از نظر ویژگی‌های شخصیتی با شغل خود انطباق داشته باشند زیرا كه این عدم انطباق باعث عدم موفقیت آنها در وظایف محوله خواهد شد. 

 در این پژوهش سعی بر این است كه به بررسی روابط بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان بپردازد، تا شاید بتوانیم گامی‌هر چند كوچك در جهت تعیین معیار متناسب در انتخاب مدیران اثر بخش برای مهمترین سازمان در امور تربیت دانشگران حرفه ای در عصر برتری خرد برداریم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ق.ظ ]
تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

موجود است

پیشگفتار 

هدف از تشكیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداكثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شركت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( كه البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا كند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شركتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند كه علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شركت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شركت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینكه هرچه شركت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شركت به سودآوری دست پیدا كند .

اما ازآنجا كه هر شركت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میكند بنابر این شناخت عواملی كه باعث فرصت برای یک سازمان یا شركت میشود و نیز عوامل تهدید كننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شركت میباشند . دیگر اینكه شركتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .كه وجود شركتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .

حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟

رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شركت میتوانند موفق شوند و دیگر شركتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .

پاسخ به این سوالات مذكور را به این ترتیب بیان میكنیم .

اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای كه هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟

جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تكنولوژی در شركتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .

شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است كه میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند كه این موضوع آنقدر وسیع است كه تنها با مطالعه ای كلی از آن بسنده میكنیم .

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه

 

 

تاریخچه :

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت كه استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت كه به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنكه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته كه چكیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماكیاولی ، ناپلئون و …. می بینیم [1]

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمان های امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق كرده اند .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تداركاتی را در استراتژی مورد تاكید قراردهد[3]

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است كه تمامی این متفكران و مدیران سبز فایل اصول كلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بكار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی –  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نكات قابل توجهی دست پیدا كرد كه برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

اول اینكه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند [4]

الف –  مهمترین هدفهایی كه باید حاصل شوند .

ب – برترین و بهترین سیاستها و روش هایی كه باید برای انجام عملیات ها بكار گرفته شوند .

ج – توالی عملیات عمده ای كه باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود.

دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حركت اساسی كه به آنها همبستگی و تمركز و توازن میدهد تشكیل میشود كه بعضی از حركتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند.

سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی كه با امور ناشناخته سروكار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین كند كه تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میكنند [5]

چهارم : همانطوریكه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و …. هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از استراتژیها باشند كه به یكدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت كنند . هریک از این استراتژیها نیز باید خود كم و بیش كامل بوده و با اصل عدم تمركز همگراباشد [6]

تعریف استراتژی و پیدایش آن :

استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان كرد [7]

این كلمه از نام استراتگوس ( Strategos  ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .[8]

اما بعلت آنكه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یكی از طرفین متخاصم در جنگ است كه حركات طرف دیگر جنگ را خنثی كند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت كه استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .

با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .

ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز كرد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:57:00 ق.ظ ]

امروزه سیستم های متنوعی برای تولید نخ وجود دارد که یکی ازمهمترین آنها سیستم ریسندگی رینگ میباشد. ماشین رینگ درسال 1828 میلادی توسط یک صنعتگر آمریکایی به نام جان تروپ اختراع گردید.
دوسال بعد درسال 1830 هموطن او به نام جنک شیطانکی به این ماشین افزودکه توانایی دوران بر روی رینگ را داشت، از آن زمان تا امروز تغییرات قابل توجهی در این ماشین داده شده، اما اصول کلی و اساسی این سیستم به صورت اولیه خود باقی مانده است.
امروزه غیر از سیستم ریسندگی رینگ،سیستمهای جدید ریسندگی تولید نخ به بازار آمده اندکه نسبت به ریسندگی رینگ دارای سرعت تولید بالاتر وقیمت تمام شده محصول کمتری می باشد، ولی سیستم ریسندگی رینگ به علت دارا بودن برخی از ویژگی هایی که مختص نخ این ماشین است، هنوز در بازار رقابت می کند.
1- توانمندی کافی جهت ریسندگی و تبدیل اکثر الیاف به نخ با نمرات مختلف
2- بهینه بودن نخ این سیستم از لحاظ ساختمان و استحکام
3- سهولت کار با ماشین
4- توانایی تولید نخ ازمخلوط الیاف با نسبت های مختلف الیاف گوناگون.

علیرغم ویژگی های کمی و کیفی تولید سیستم های جدید ریسندگی، انتخاب و استفاده از سیستم ریسندگی رینگ صرفأ به علت برترهای کیفی نخ آن است. باتوجه به پیشرفتهای سیستم های جدید ریسندگی، شرط برتری و حفظ موقعیت سیستم ریسندگی رینگ در آینده افزایش اتوماسیون آن، میزان تولید، راندمان و در نهایت کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول این ماشین می باشد.

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

ریسندگی الیاف غیر یکسره به دو بخش ریسندگی الیاف کوتاه (پنبه ای) وریسندگی الیاف بلند (پشم) تقسیم شده است، که ریسندگی فاستونی، پشمی و نیمه فاستونی، سه زیر مجموعه از ریسندگی الیاف بلند می باشد.
در سیستم فاستونی از الیاف مرغوب و با ظرافت بالا استفاده می شود و نخ آن نیز ظریف و لطیف می باشد. معمولأ در این سیستم نخ هایی با نمرات ظریفتر از 20Nm ریسیده شده و از آن پارچه های مرغوب جهت پوشاک تهیه می شود.
نخهای تولید شده درسیستم پشمی ضخیم هستند و معمولأ در پتوبافی و… مصرف می شود.
این نخها با نمرات ضخیم تر از 5Nm تولید شده و معمولأ از استحکام پایینی برخوردار بوده و از الیاف بلند پشم تهیه می شود،در این میان این دو سیستم (فاستونی و پشمی)، سیستم نیمه فاستونی، نخه ایی تولید می شود که دارای ساختار و ظرافت متفاوت با نخ های فاستونی و پشمی می باشد و ساختار آن در محدوده بین نخهای فاستونی و پشمی است و از لحاظ استحکام کمتر از نخهای فاستونی می باشد. این سیستم از نیمه اول قرن بیستم توسعه پیدا کرده و اساسأ برای تهیه نخ از الیاف مصنوعی و مخلوط آنها با پشم طراحی شده است.
ماشین آلاتی که دراین سیستم استفاده می شود شباهت زیادی به ماشینهای سیستم فاستونی دارد. تفاوت عمده ای که بین این دو سیستم دیده می شود، حذف ماشین نشانه در سیستم نیمه فاستونی است.
معمولأ الیاف پشم نسبتأ ضخیم و الیاف مصنوعی با ظرافت (dtex 9 – 16/5) که دارای طولی بین (150 – 75) میلی متر هستند در این سیستم دیده می شوند. البته همراه الیاف یاد شده استفاده از الیاف کوتاهتر از 30 میلیمتر و به مقدار حداکثر 15% نیز توصیه می شود و مصارف نخ آن بیشتر در صنعت فرش و تریکو است.
رساله حاضر گامی در راستای بهبود خواص نخ درسیستم نیمه فاستونی رینگ می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:56:00 ق.ظ ]