کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو :

ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی[7] تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و عمل زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد[8] از وظایف مدیریتی است ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می شود.

در ادبیات مالی نیز، با نگاهی جدید به سنجش عملکرد توجه شده است. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های نوین ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده است. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرایند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده است.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه و مقاله

 

 

نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.

سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده     می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.

عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) 7.

این تحقیق در صدد است که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و نوین، و بررسی رابطه این معیار ها با ارزش افزوده بازار8 شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با بهره گرفتن از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری             تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) [12] .

هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از كنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-05-10] [ 01:20:00 ب.ظ ]
یكی از اهداف اطلاعات حسابداری كمك به استفاده كنندگان در پیش ­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شركت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است كه از طریق سیستم حسابداری تهیه می­ شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده ­های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شركت­ها شود.

پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه ­گذاری­ها از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است، زیرا در
شیوه ­های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می­ شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش ­بینی به میزان انحرافی بستگی دارد كه با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف كمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده كننده و تهیه كننده مهم تلقّی می­ شود.

تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش­های مالی شركت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اكثر
استفاده­كنندگان بر اقلامی تأكید دارند كه تصور می­كنند مربوط­ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است كه از نظر بیشتر استفاده­كنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می­ شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است كه سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش ­بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه ­گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شركت در قالب سود هر سهم پیش ­بینی شده را در اختیار استفاده­كنندگان بگذارد.

تصمیم ­گیری صحیح سبب می­ شود سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست می ­تواند اعتماد استفاده­كننده را جلب كند.

در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیش ­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یك­سال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار می­گیرد.

در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می­كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه­های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

بیوركلارك ورایت در مورد میزان واكنش بازار تحقیقی انجام دادند. آن­ها نمونه متشكل از 276 شركت را برای دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. در مورد هر شركت موجود در این نمونه و برای هر سال كه این نمونه مورد تحقیق قرار می­گرفت، آن­ها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه كردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه كردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند كه هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واكنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با كاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم ­گیری سازگار است.

تحقیقات داخلی

محمد رضا ذاكری (1375) به بررسی تحلیلی كوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در كوتاه مدت و بلند مدت می­باشد. نتایج تحقیق حاكی از این می­باشد كه شركت­های جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% كسر بازده داشتند (ذاكری، 1375،ص 45).

حمید خالقی مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پیش ­بینی سود شركت­های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسی قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 74 ـ 82 پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد كه متغیرهای درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمایه ­گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.

3 ـ 1 بیان مسئله

گزارش­های مالی از مهمترین فرآورده ­های سیستم اطلاعاتی حسابداری است كه برای گروه­ های مختلفی از استفاده­كنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه می­كند كه این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بی­تأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شركت­ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یكی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شركت نشانه­ها و علائمی است كه به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شركت انعكاس می­یابد و در دسترس سرمایه ­گذاران قرار می­گیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شركت­ها، صورت­های مالی اساسی و اعلان سود پیش ­بینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:19:00 ب.ظ ]
:

محیط  کلاسی و ادراکات ناشی از آن نقش مهمی در عملکردها وفرایندهای تحصیلی دارد وبررسی این گونه روابط برای بهبود فرایند آموزش و یادگیری وپرورش بسیار مهم است.باتوجه به این مسئله،پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه ساختارهای ارزشیابی کلاسی باانگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت.برای انجام پژوهش حاضرنمونه ­ای به حجم 426 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر مشهد (با میانگین سنی 17 سال) به روش خوشه­ای چند مرحله­ ای انتخاب شد.ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:پرسشنامه ساختارارزشیابی کلاسی الخروصی،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز.طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل
داده ­ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که ارزشیابی تبحری به تنهایی پیش بینی کننده انگیزش پیشرفت می باشد ونسبت به ارزشیابی عملکردی سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد اما ارزشیابی عملکردی به تنهایی توانایی پیش بینی انگیزش پیشرفت را ندارد.ارزشیابی تبحری پیش بینی کننده مستقیم و ارزشیابی عملکردی پیش بینی کننده معکوس خودکارآمدی می باشند و خرده مقیاس های خودکارآمدی به نام های کوشش،استعداد و بافت می توانند به صورت ترکیبی انگیزش پیشرفت را پیش بینی کنند اما خرده مقیاس کوشش سهم بیشتری در انگیزش پیشرفت دارد. با توجه به نتیجه پژوهش، ساختارهای ارزشیابی کلاسی
می توانندانگیزش پیشرفت و خودکار آمدی تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند لذا در طراحی روش های آموزشی باید برنوع ارزشیابی و پیامدهای آن توجه گردد.

واژه های کلیدی:ساختارهای ارزشیابی کلاسی،خودکارآمدی تحصیلی،انگیزش پیشرفت

بیان مسئله

مطالعه پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. در نظریه ­های آموزشی انگیزه یک مفهوم اساسی به شمار می­رود که به تعبیرهای مختلفی از جمله انگیزش دانش آموز، انگیزش یادگیری، انگیزش تحصیلی به کار رفته است. هرچند متخصصان همواره در متمایز نمودن این اصطلاحات فعالیت­های انجام داده­اند. از جمله این که انگیزش یادگیری را به معنای معنادار بودن، ارزشمند بودن کارهای آموزشی برای یادگیرنده تعریف نموده ­اند. ایمز (1990) انگیزش یادگیری را با درگیری طولانی مدت و کیفی با یادگیری و تعهد نسبت به فرایند یادگیری مشخص نموده است. بروفی (1987) انگیزش یادگیری را شایستگی تعریف می­ کند. به اعتقاد وی درک شایستگی از طریق تجارب عمومی آموخته می­ شود اما بیشتر توسط مدل سازی، تباین انتظارات و آموزش مستقیم یا اجتماعی شدن از سوی افراد مهم برانگیخته می­ شود.

در روان شناسی می توان انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد (سیف، 1386، ص 230). انگیزش متغیری فرضی است که روان شناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش ­آموزان از راه مشاهده رفتار در محیط­های آموزشگاهی یا نمرات درسی اخذ شده استنباط می­ کنند (ریو، 2005، ترجمه سید محمدی؛ 1382).

یکی از نخستین انگیزه­ هایی که بیش از همه، مورد مطالعه قرار گرفته، نیاز به پیشرفت یا انگیزش پیشرفت است. انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت­هایی است که موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد وابسته است (اسلاوین، 1389).

در خصوص دانش ­آموزان متوسطه، انگیزش تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است با این انگیزه دانش ­آموزان محرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه و مقاله

 

 تکلیف، رسیدن به یک هدف آموزشی یا دست­یابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود پیدا می­ کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

اختلال در انگیزش پیشرفت باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و متعاقباً منجر به افت عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان می­ شود (عسگری، 1385).

در بررسی­ نظریه ­های شناختی انگیزش در آموزش و پرورش یکی از مفاهیمی که نقش مهمی را ایفا
می­ کند مفهوم ادراک توانایی و انگیزش توانش است. ایده­زیربنایی این ساختار انگیزش در مورد نگرش دانش ­آموز درباره توانایی عملکرد خویش یا همان مفهوم خودکارآمدی است که زمینه­ ساز انگیزش می­باشد و در واقع حوزه انگیزه یک پدیده سه بعدی است که در برگیرنده باورهای شخصی درباره توانایی انجام فعالیت موردنظر و دلایل یا اهداف فرد برای انجام فعالیت و واکنش­های عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت می­باشد (یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، 1388).

خودکارآمدی تحصیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش آرزوهای تحصیلی و رفتار نوع دوستانه را در پی دارد (بندورا، باربارانلی، کاپرارا و پاستورلی، 1996). خودکارآمدی تحصیلی هم چنین با نتایج تحصیلی مثل نمره ­های امتحانات و انگیزش آن­ها ارتباط دارد (پینتریج و دی گروت، 1990 به نقل از پاجاری 2000، ایمز 1984، به نقل از میلتادو 1999، و نیکولز و میلر، 1996 به نقل از میلتادو، 1999)، و قدرت پیش بینی کنندگی پیشرفت تحصیلی را نیز دارد (کریم زاده، 1380).

از عوامل موثر بر انگیزش افراد، محیط کلاسی است. محیط کلاس و مدرسه، نظام اداره مدرسه و
شیوه ­های آموزشی و ارزشیابی معلم، اثرات غیرقابل انکاری بر عملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی دارد (آندرمن و میدگلی، 1997). یکی از پیامدهای مهم محیط مدرسه، ادراکات دانش ­آموزان است که نقش مهمی در انگیزش، شناخت و عملکرد دانش ­آموزان دارد. اکلز و ویگفلد (2002) دریافتند که دانش ­آموزان دبیرستانی که معلمشان را کنترل کننده­تر ادراک می­کردند و معلمان به آن­ها فرصت تصمیم سازی کمتری می­دادند، سطوح پایین­تری از خودکارآمدی و انگیزش داشتند. ادراکات فعالیت­های مدرسه­ای یا کلاسی، دامنه­ای گسترده از فرایندها، نگرش­ها، باورها شامل ادراک کنترل، حمایت خودمختاری و خودکارآمدی است (جنتری و همکاران، 2002).

انگیزش دانش ­آموزان وابسته به بافت کلاس یا مدرسه است. ساختار کلاس براساس اهداف و ارزش­های معلم شکل می­گیرد ولی چگونگی تاثیر آن برانگیزش و عملکرد دانش ­آموزان به چگونگی ادراک آنان از ساختار کلاس بستگی دارد. معلم در کلاس با ایجاد ساختار تبحری براهمیت یادگیری و تحول ذهنی تاکید خواهد داشت در حالی که با ایجاد ساختار عملکردی در کلاس تاکید بر گرفتن نمره خوب یا دادن جواب درست خواهد بود. براساس یافته­ ها ادراک دانش آموزان از تبحری بودن ساختار کلاس یا پیامدهای مثبت تحصیلی از جمله باور به خودکارآمدی زیاد (ولترز، 2004)، و ادراک از عملکردی بودن ساختار کلاس با پیامدهای منفی مرتبط است (میگی واردن، 2001).

ساختار کلاس که نوع ارزشیابی را در خود در برمی­گیرد با بالا بردن و افزایش انگیزش دانش ­آموزان در ارتباط است. در یک کلاس با ساختار رقابتی، دانش ­آموزانی که توانایی بالا دارند احساس غرور خواهند کرد اما در مورد دانش ­آموزانی که توانایی آن­ها کم است میزان انگیزش کاهش می­یابد. در کلاس با ساختار غیررقابتی، اثرات شکست حتی شکست­هایی که پس از تلاش بسیار اتفاق می­افتد آن چنان ویران­گر نیست. زیرا در این گونه کلاس­ها یادگیری انفرادی را مورد تاکید قرار می­ دهند به این ترتیب خودبهبودی از خودکوشی پدید می ­آید (گیج و برلاینر، 1373).

با توجه به پژوهش بهرامی و رضوان (1385) در داخل کشور که به بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آن­ها پرداخته شده است و تحقیقات مشابه خارجی دیگر هم چون گرانلاند (1989) و پینتریچ و دی گروت (1990) به نقش عوامل آموزشگاهی که یک عامل و عنصر آن ساختارهای کلاس درس است و مرتبط با موضوع تحقیق حاضر می­باشد توجه شده است. زیرا عوامل آموزشگاهی متفاوتی می­توانند در ایجاد انگیزش تحصیلی موثر باشند مثل اسنادهای دبیران، کلاس درس، سیستم تنبیه و تشویق در مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، روش تدریس و آراستگی دبیر. این تحقیقات انگیزش به محیط تربیتی ارتباط داده­اند و این رابطه را می­توان در دلایلی که دانش آموزان برای انجام تکالیف دارند و باورهای دانش آموزان در مورد
توانایی­هایشان برای انجام تکالیف و انتظارات آن­ها از عملکردشان و واکنش­های عاطفی آن­ها جست و جو نمود. با توجه به اهمیت موضوع انگیزش و نتایج این تحقیقات و نظر به این که مسئله مورد توجه محقق در این پژوهش تاثیر محیط کلاس درس و ساختار ارزشیابی و نحوه نمره دهی معلمان بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی می­باشد این تحقیق در این راستا صورت گرفته است. و هدف آن روشن نمودن نقش ساختار کلاس درس ادراک شده توسط دانش آموزان با مجموعه عوامل موثر در فرایند آموزش از جمله انگیزش، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی می­باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:19:00 ب.ظ ]
:

روش های درمانی جدید برای کنترل دیابت ملیتوس شامل استفاده از انسولین و یا داروهای خوراکی پایین اورنده قند خون، رژیم غذایی مناسب و ورزش است. فعالیت های بدنی در صورتی که به طور مستمر انجام شوند، حتی اگر همان فعالیت های فیزیکی روزمره و ساده مانند پیاده روی باشند، در کنترل قند خون تاثیرات مهمی دارند.شناخت نوع تمرینهای ورزشی مناسب، مدت و شدت ان و توجه به ورزش های خاص و دستورات مناسب برای بیماران دیابتی برای جلوگیری از عوارض بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر فعالیت های فیزیکیبه طور منظم پیگیری شوند تطابق مناسبی در دستگاه های مختلف بدن ایجاد می کنند که علاوه بر تاثیر بر قند خون روی سایر فاکتورهای بیوشیمیایی خون از قبیل لیپیدها نیز اثر خواهند گذاشت(2).

در کشورهای اروپایی تیم های مختلفی برای اداره و کنترل بیماران دیابتی تشکیل شده اند.تیم هایی که شامل پزشک، متخصص رژیم درمانی،فیزیولوژیست ورزشی، روانشناس و پرستارند، که با تعیین وضعیت و شرایط بدنی بیمار، مراحل و شدت بیماری قند، دستورات دارویی،غذایی و ورزش مناسب را تجویز می کنند. برخی از بیماران دیابتی فقط با دستورات رژیم غذایی و ورزش مناسب و بدون استفاده از دارو کنترل می شوند(2).

تحقیقحاضر به این منظور، به بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر نیمرخ متابولیک زنان پره دیابت و دیابت می پردازد.

بیان مسئله:

دیابت یکی از گسترده ترین بیماری های متابولیکی در جهان به شمار می رود. بنابر گزارش امار سازمان بهداشت جهانی در صورتی كه میزان شیوع چاقی در همین سطح كنونی ثابت بماند، تعداد مبتلایان به دیابت نوع IIدر سال2000 از میزان2.8% یعنی 171 میلیون نفر به 4.4%یعنی به 366 میلیون نفر تا سال 2030 افزایش می یابند.به صورت دیگری نیز این گزارش اورده شده است که، هر ده ثانیه یک نفر در اثر ابتلا به دیابت جان خود را از دست می دهدو هر ده ثانیه دو نفر به این بیماری مبتلا می شوند.

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه

 

 

دیابت شایعترین بیماری غیر واگیر در ایران است. شیوع ان در کشور ما سه تا پنج درصد یعنی معادل دو تا سه و نیم میلیون نفر از جمعیت کل کشور است. این رقم شامل کسانی است که یا مبتلا به این بیماری یا مستعد ابتلا به ان هستند(16). بروز دیابت در ایران رو به افزایش است.طبق مطالعات اخیر 23-14%ایرانیان بالغ بالای 30سال دیابتی هستند یا دچار عدم تحمل گلوکز(IGT)[1]می باشند، که تقریبا 25% موارد IGT در اینده دچار دیابت می شوند.طبق امار ارائه شده حدود 6-5% افراد 69-3 ساله در شهر تهران مبتلا به دیابت هستند(75).

کاهش فعالیت بدنی در جوامع با افزایش شیوع دیابت نوعII مرتبط است. خانم ها مهناز لنکرانی و فرزانه زاهدی، دو تن از محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقدند،مطالعات در ایران، حاکی از کمبود تحرک بدنی به ویژه در زنان است. مطالعات انان روی 135 بیمار دیابتی نشان داد، 90% زنان دیابتی ایرانی در اوقات فراغت بی تحرک هستند و میزان وقت صرف شده برای فعالیت بدنی در اوقات فراغت بسیار کم است(2).

دكترآلبرایت(Ann Albrighte)ازدانشگاه كالیفرنیا و رئیس بخشبرنامه پیشگیری و كنترل دیابت می‌گوید: “می‌توان از روند ابتلا، با ورزش پیشگیری بهعمل آورد.”(24).

ورزش درمانی در افراد مبتلا به دیابت نوعII ،بالقوه درمان موثری برای خود بیماری است، میزان قند خون با ورزش ملایم بهتر كنترل می شود،زیرا فعالیت ورزشی، حساسیت به انسولین را افزایش می دهد. عضله اسکلتی محل عمده مقاومت به انسولیناست،که تمرین های ورزشی، حساسیت انسولین در این بافت را بهبود میبخشد. براساس مطالعات جدید حتی میزان نسبتا کمی ورزش و ایجاد تغییر سالم دررژیم غذایی می تواند بروز دیابت را در بزرگسالان به تاخیر بیندازد(39).

دراین تحقیق برآنیم تا اثر تمرین را برروی فاكتورهای متابولیک فرد بررسی كرده و با توجه به دو گروه پره دیابتو دیابت، نتایج را در این دو گروه بررسی و مقایسه کنیم. و در نهایت به سوال اساسی تحقیق پاسخ دهیم که ایا هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر روی نیم رخ متابولیک زنان پره دیابت و دیابت موثر است یا خیر؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:18:00 ب.ظ ]
: در این فصل به بیان مطالبی در خصـوص سـودمندی اطلاعـات حسـابداری در
تصمیم گیری و پیش بینی پرداخته شده و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن، سوالا پژوهش،
فرضیات تحقیق، الگوی تحقیق، تعاریف عملیاتی اصطلاحات كلیدی پـژوهش، روش تحقیـق،
روش های گردآوری اطلاعات، قلمرو تحقیق، جامعه آمـاری، روش نمونـه گیـری و تجزیـه و
تحلیل داده ها بیان شده است.
1-2- مساله پژوهش:
حسابداری كه ازاوایل قرن بیستم به صورت علمی وكلاسیک پا به عرصه فعالیت نهاده اسـت،
در چند دهه اخیر خصوصا بعـد از سـالهای 1960بـا شـروع تحقیقـات تجربـی كسـانی چـون
بال(ball) وبران(brown ) با سرعت توانست مبانی تئوریک خودرا بـر مبنـای تفكـر اثبـات
گرایی (positivism) پایه گذاری نماید وتكامـل بخشـد(حجـازی،1375). یكـی از اهـداف
حسابداری وتهیه صورتهای مالی، فراهم كردن اطلاعـات سـودمند بـه منظـور تسـهیل تصـمیم
گیری است. یكی از ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری، سـودمندی در پـیش بینـی اسـت.
معیار ارزش پیش بینی، احتمال وجود ارتباط بین رویـدادهای اقتصـادی مـورد علاقـه تصـمیم
گیرنده ومتغیرهای پیش بینی كننده می باشد. این مفهوم از مدل های ارزشیابی سرمایه گـذاری
استخراج شده است. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سـودمند باشـد، بایـد امكـان
گیری استفاده می شود. مدل تصمیم گیری را می توان از طریـق تئوریهـای توصـیفی، واكـنش
سرمایه گذاران وبازار به اطلاعات حسابداری شناسایی كرد. سود حسابداری یكی از اطلاعـات
اصلی مورد استفاده در این مدل ها است.
فصل اول- کلیات پژوهش
پیش بینی سود حسابداری، میزان رشد وتغییرآن مورد علاقه سرمایه گـذاران، مـدیران، تحلیـل
گران مالی، محققان واعتباردهندگان می باشد. این توجه به دلیـل اسـتفاده از سـود در مـدلهای
ارزیابی سهام(ارتباط مفروض بین سود وجربان های نقدی)، كمك به كاركرد كارای بازار سهام
(ارتباط بین تغییرات سود وتغییرات قیمت سهام)،ارزیـابی تـوان پرداخـت(سـود سـهام، بهـره
وتعهدات)؛ ارزیابی عملكرد واحد اقتصادی ومباشرت مدیریت، ارزیـابی نحـوه انتخـاب روش
های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش بینی هـای سـود در همـوار سـازی سـود و
تحقیق های اقتصادی، مالی وحسابداری است(رحمانی1381). محتوای اطلاعاتی سود واجزای
آن و هم چنین موارد افشاء شده غیر از سود، بطور گسترده ای در متون حسابداری ومالی بارها
مورد آزمون قرار گرفته است. دركل دو فرضیه در خصوص پیش بینی سود مطرح است. یـك
فرضیه این است كه تغییرات سود قابل پیش بینی نیست و از فرایند گشت تصادفی پیروی مـی
كند وطبق فرضیه مقابل با این استدلال كه بر اساس تئوری انتظارات منطقی، سرمایه گـذاران از
مجموعه اطلاعاتی گسترده تری برای پیش بینی سود استفاده می كنند، سـود قابـل پـیش بینـی
است. وجود نسبت های مختلف P/E نیز حاكی از پیش بینی سود توسط بازار می باشد.
و چهار متغیر بنیادی حقوق صاحبان سهام، سودعملیاتی ، سود تقسیمی و قیمت سـهام بعنـوان
متغیرهای مستقل مورد آزمون وبررسی تحلیلی قرار گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
با توجه به فرایند خصوصی سازی صنایع ایران، گسترش بـورس اوراق بهـادار تهـران وجلـب
مشاركت عمومی در اداره شركتها، ضروری است بمنظـور اتخـاذ تصـمیمات منطقـی در مـورد
فصل اول- کلیات پژوهش
سرمایه گذاری در شركتها وبه لحاظ ارزیـابی وضـعیت سـود آوری واحـد تجـاری و انعطـاف
پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گـذاران

دراختیار آنان قرار گیرد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری باید سوالات متعـددی را از

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه

 

 

جمله سوالات زیر پاسخگو باشند :
سود آوری شركت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیـا رونـد سـوددهی همچنـان ادامـه خواهـد
داشت یا خیر؟ سیاستهای تولیدوفروش شركت در آتی چگونـه خواهـد بـود؟ شـركت قـدرت
پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟ و……..
هر یک از سوالات فوق به طریقی به سودآوری آتی مربوط می شود. لذا سرمایه گـذاران بـرای
اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، واگذاری یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند كه بیان
كننده وضعیت سود آوری آتی شركت باشد. از آنجائی كه سرمایه گذاران و تحلیل گـران مـالی
اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری ویا فـروش سـهام خـود تصـمیم
گیری كنند. آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شركت قضاوت می نمایند. زیـرا در
اصل تفاوت در این پیش بینی هاست كه تخصـیص منـابع سـرمایه بـه بخشـها و واحـد هـای
مختلف تجاری را تعیین می كند. واین موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد زیرا
با پیش بینی جریانهای نقدی و سودهای آتی، نسبت به سرمایه گذاری وتخصیص منابع سرمایه
خود اقدام می نمایند. بطور كلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش ومحتوای پـیش بینـی آن
سنجیده می شود. از اینرو هر گونه تحقیـق كـه تـوان حسـابداری را بـرای شـناخت محتـوای
اطلاعات حسابداری، به خصوص از نظر توان پیش بینی افزایش دهد، بـه همـان نسـبت بـرای
فصل اول- کلیات پژوهش
حسابداری مهم است وبه همین ترتیب برای زمینه های مربوط بـه حسـابداری نظیـر مـدیریت
امور مالی اهمیت دارد(آقایی1373). در این پژوهش رابطه بین سـودعملیاتی، حقـوق صـاحبان
سهام، سود تقسیمی و قیمت سهام با سودهای آتی را مورد بررسی قرار می دهیم تا توان پـیش
بینی رشد سود حسابداری را ارزیابی نمائیم.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق و استفاده كنندگان از نتایج آن به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:
1. ارزیابی سودمندی ارقـام حسـابداری از لحـاظ پـیش بینـی سـود وشـناخت محتـوای
اطلاعاتی حسابداری به خصوص از نظر توان پیش بینی.
2. جمع آوری شـواهد تجربـی و كمـك بـه ادبیـات موجـود در خصـوص رفتـار سـود
حسابداری و پیش بینی آن.
3. توسعه و ارزیابی مدل های آماری پیش بینی سود.
1-5- سئوالات پژوهش:
سؤالاتی كه این پژوهش در صدد پاسخ به آن است به شرح زیر میباشد:
1. آیا ارتباطی بین رشد سود عملیاتی سال بعد و متغیرهای بنیادی وجود دارد ؟
2. درصورت وجود رابطه، جهت آن چگونه است؟
3. در صورت وجود رابطه، شدت و اهمیت آن به چه میزانی است؟
تحقیق فرضیات
فرضیه اصلی :
“بین متغیرهای بنیادی و رشد سود عملیاتی سال آتی رابطه معنی دار وجود دارد .”
فصل اول- کلیات پژوهش
فر ضیات فرعی :
1)بین حقوق صاحبان سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین سودعملیاتی و پیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3)بین سود تقسیمی وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4) بین قیمت سهام وپیش بینی رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7-تدوین الگوی تحقیق:
 تحقیق روش
 روش تحقیق بر حسب نحوه جمع آوری داده ها (طرح تحقیـق)، روش همبسـتگی/ مقطعـی
می باشد و برای كشف همبستگی بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی و علامت تغییـرات
سود و نیز رشد سود( متغیرپیش بینی شونده) روش پس- رویدادی بكار رفته اسـت. در ادامـه
ابتدا با بهره گرفتن از روش همبستگی به آزمون تك تك فرضیات پرداخته شد. سپس با اسـتفاده از
ارتباط بـین متغیرمسـتقل (متغیرهـای بنیـادی ) 2 روش رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا
ومتغیروابسته(پیش بینی رشد سود عملیاتی) شناسایی شد. سـپس بـا اسـتفاده از روش آمـاری
مناسب مذكور مدل آماری مورد نظربرازش شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:17:00 ب.ظ ]