جدول ۴-۸- شاخص­ های اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیمانده­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص مقدار مجموع توان دوم خطا (sse) ۱۵۱۳۳۵۵ ضریب تعیین (R-squared) ۰۰۵۶۴۹/۰ آماره فیشر(F) ۱۲۶۵۰۸/۰ احتمال آماره فیشر(Prob) ۹۹۹۹۷۷/۰ آماره دوربین واتسون (Durbin-Watson) ۰۵۱۹۴۴/۲ مقدار آکائیک (Akaike info criterion) ۳۴۲۱۹/۳۱

 

۴-۴- آزمون فرضیه‌ها

 

اکنون با بهره گرفتن از نتایج مربوط به رگرسیون پنل به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می‌شود.

 

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول

 

فرضیه اول پژوهش به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

” اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.”

 

جدول ۴-۹- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب انحراف معیار ضریب تی سطح معنی­داری اندازه مؤسسه حسابرسی کننده ۲۵/۵۱۲۴۶۲۰ ۲۵/۱۰۳۵۰ ۱۵۵۹۳۸/۲ ۰۰۰۱۲/۰

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر ۱۵/۲ به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (۰۰۰۱۲/۰) می توان گفت که در سطح خطای یک درصد اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

 

مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه اول به شرح زیر می‌باشد:

 

با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 

در معادله فوق می توان به رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیر عادی پی برد.

 

۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم

 

فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر ‌می‌باشد:

 

” رقابت میان مؤسسات حسابرسی بر اقلام تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.”

 

جدول ۴-۱۰- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب انحراف معیار ضریب تی سطح معنی­داری رقابت میان مؤسسات حسابرسی ۳۵/۷۱۵۴۲۸ ۹/۱۸۶۲۵۴ ۵۷۴۹۲۱۵/۲- ۰۳۲۱۵/۰

 

  1. wallace ↑

 

  1. schilder ↑

 

  1. constantinos&lennex ↑

 

  1. http://socialstudies.persianblog.ir

 

  1. http://vista.ir

 

  1. Aboody ↑

 

  1. Rajgopal ↑

 

  1. Atram & et al, ↑

 

  1. Habib ↑

 

  1. – Mcling ↑

 

  1. Anderson ↑

 

  1. Etheridge & Hsu ↑

 

  1. FASB ↑

 

  1. Stirling ↑

 

  1. Hirshleifer et al ↑

 

  1. Brochet et al, ↑

 

  1. Revsine ↑

 

  1. Sloan ↑

 

  1. Dechow & Dichev ↑

 

  1. Khansalar ↑

 

  1. Chen et al, ↑

 

  1. Schipper ↑

 

  1. Abnormal Accruals 13. Dechow ↑

 

  1. Dechow ↑

 

  1. DeFond and Park ↑

 

  1. Kothari ↑

 

  1. Unit ↑

 

  1. Jones ↑

 

  1. MJ ↑

 

  1. MJROA ↑

 

  1. MJOCF ↑

 

  1. ROA ↑

 

  1. Kothari ↑

 

  1. OCF ↑

 

  1. Cheng ↑

 

  1. Eslon ↑

 

  1. Xie ↑

 

  1. Zach ↑

 

  1. Fedyk ↑

 

  1. Francis & Micheal ↑

 

  1. Kam-Wah & Ferdinand ↑

 

  1. Ming ↑

 

  1. Johl et al ↑

 

  1. Brian & et al, ↑

 

  1. Alastair & et al, ↑

 

  1. B00ne & et al ↑

 

  1. Tsipouridou ↑

 

  1. Caramanis & Lennox ↑

 

  1. Chin, Chan & Yu-chen ↑

 

  1. Chen & et al. ↑

 

  1. Bartov & et al ↑

 

  1. Becker & et al ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...