:
پلی پروپیلن یک ماده چند كاربردی است كه سریعتر از الیاف پلیمر دیگر تولید می شود. پلی پروپیلن امكانات زیادی برای رسیدن به تولید مطلوب و آماده سازی نهایی را برای تولید كننده ها و مصرف كننده های نهایی ارائه می كند. پلی پروپیلن نقش مهم و فزاینده ای در كاربردهای نساجی ایفاد می كند. در واقع pp حدود 35% كل الیاف بشر ساخت (Man-made) و 23% کل الیاف مصرفی (الیاف طبیعی و مصنوعی) در صنعت نساجی را تشكیل می دهد.
حتی در بدترین شرایط ركود اقتصادی، هن وز هم رشدی بین 6 تا 7 درصد در یک سال و از الیاف دیگر رشد بیشتری دارد. بعلت افزایش توسعه اخیر محصولات نساجی، دیدگاه محصولات ساخته شده از پلی پروپیلن قابل توجه است. با رسیدن محصولات جدید به بازار، ارزش پلی پروپیلن بعلت استفاده در روكش صندلی، كف پوشها، رو به افزایش است.
مواد اولیه برای تولید پروپیلن
مواد اولیه ساخت پروپیلن، دو عنصر كربن و هیدروژن است. این عناصر در طبیعت به وفور یافت می شوند اما تبدیل هیدورژن و كربن به پلی پروپیلن به طور مستقیم در سطح وسیعی عملی نشده است.
صنایع نفت و پتروشیمی پس از سالها كوشش مستمر موفق شدند كه گاز پروپان و مشتقات آن را از فرایندهای متفاوت كراكینگ، تسویه و تصفیه و با قیمت مناسب تولید و برای تولید پلی پروپیلن در یک صنعت جدید استفاده كنند. كراكینگ، فرایند حرارت دهی به نفت خام است كه در دماهای متفاوت، همراه یا بدون مواد دیگر انجام می شود و حاصل آن، بسیاری از مشتقات نفت مانند سوختها و گازهای مختلف دیگر و پروپیلن است.
فصل اول:

آشنایی با الیاف پلی پروپیلن

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 

1-1) مشخصات شیمیایی پروپیلن
فرمول گسترده و شكل فضایی پروپان در شكل 1-1 نشان داده شده است. این ماده در دمای معمولی گاز است و در دمای 187- درجه سانتیگراد جامد می شود. دمای جوش پروپان 42- درجه سانتیگراد است و در این دما به گاز تبدیل می شود. پروپیلن در شرایط معمولی گاز است، در دمای 185- درجه سانتیگراد ذوب می شود و فرمول گسترده آن در شكل 1-1 نشان داده شده است.
در فرمول شیمیایی پروپن یک پیوند دوگانه وجود دارد. این پیوند دوگانه مشخصه الكینهاست و چون در واكنشهای شیمیایی با مواد از پیوند دیگر سبقت می گیرد به آن “گروه عاملی” گفته می شود. مولكولهای پلی پروپیلن بسیار بلندند. از نظر جرم مولكولی یا تعداد منومر های به هم پیوند خورده با یكدیگر برابر نیستند، قابل انعطاف هستند و شكلهای فضایی متفاوتی را می توانند انتخاب كنند.
2-1) مونومر- گاز پروپیلن
پروپیلن گازی است كه در دمای 47- درجه سانتیگراد و فشار 760mmHg به مایع تبدیل می شود. پلی پروپیلن از پلیمری شدن حاصل می شود كه با بهره گرفتن از كاتالیزور مناسب واكنش انجام می پذیرد. پروپیلن مورد استفاده برای پلیمری شدن باید بسیار خالص باشد. ناخالصی ها موجب غیر فعال شدن كاتالیزور مصرفی می شود. ناخالصی هایی كه معمولاً در پروپیلن یافت می شوند عبارتند از:
آب، كربن، دی اكس ید كربن، مونوكسید كربن، اكسیژن، هیدروژن، استیلن، دی الفینها، غیر هیدروكربن هایی حاوی عناصر گوگرد، نیتروژن و اكسیژن.
پروپیلن همچنین ممكن است از محصولات جانبی كراكینگ حرارتی یا كاتالیزور گازهای نفتی هنگام تولید بنزن به دست آید. چنانچه به پروپیلن به تعداد زیاد نیاز باشد از كراكینگ حرارتی نفت با بازده زیاد اتیلن و پروپیلن استفاده می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...