بررسی مسایل بازاررسانی و بازاریابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی مطالعه حاضر به منظور بررسی مسایل بازاررسانی وبازاریابی محصول انگور (بی دانه سفید) در استان آذربایجان غربی انجام گردید.

تحقیق با اهداف بررسی وشناخت عملیات بازاریابی، تعیین مسیر، حاشیه وكارایی بازاریابی، تعیین سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی و بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات انگور ، تعیین تابع حاشیه بازار و
تابع ضایعات اجرا شد.

اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تكمیل پرسشنامه برای سال زراعی 88-89 جمع آوری گردید تعداد پرسشنامه ها در بخش های تولیدی، خرده و عمده فروشی به

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه

 

 ترتیب برابر 200 ،40 و 30  است نتایج به دست آمده نشان می دهد، سطح زیر كشت بیشتر تولید كنندگان دارای كمتر از نیم هكتاروتولیدی كمتر از 10 تن می باشند حاشیه خرده فروشی محصول غوره، انگور، كشمش آفتابی، كشمش تیزابی، شیره به تر تیب برابر است با، 315 ،89 ،543 ،385 ،650 ، تومان، حاشیه های عمده فروشی ، 181 ،75 ،207 وحاشیه 276 ،279 های كل بازار برابر با، . تومان است 496 ،164 ،750 ،661 ،929 ضریب بازاریابی محصول غوره، انگور، كشمش آفتابی، كشمش تیزابی، شیره به ترتیب برابر با میزان . ، درصد است 52 ،32 ،31 ،36 ،35

بازده بازاریابی محصول غوره، انگور، كشمش آفتابی، كشمش تیزابی، شیره، ، 6/378 ،5/72 ،8/681 ،4/495 درصد است 01/557 سهم تولید كننده از قیمت نهایی محصولات تولیدی یعنی، غوره، انگور، كشمش آفتابی، كشمش تیزابی، شیره، 9/64 ،2/63 ،5/68 ،8/67 ،2/47 درصد محاسبه گردید و مابقی آن عاید عوامل بازار گردیده است سهم عوامل عمده فروشان از كل مبلغ دریافتی از مصرف كننده محصولات فوق، برابر با ، 5/10 ،3/15 ،6/8 ،7/14 ،2/19 درصد است وهم چنین سهم خرده فروشان از قیمت نهایی محصولات فوق برابر با 26 ،130 ، ،با برابر شده ذكر محصولات برای قیمتی كارایی عدم 5/24 ،3/21 ،7/22 ،4/17 ،5/33 است درصد .14 ،21 ،17 درصد وعدم كارایی فنی برابر با، 20 ،41 ،24 ،31 ،15 ، درصد و عدم كارایی كل برابر با، ، 47 ،170 ،39 ،52 ،32 .درصد می باشد حاشیه خرده فروشی انگور از حاشیه عمده فروشی بیشتر بوده و متوسط ضریب
هزینه بازاریابی انگور32درصد ورتبه چهارم را نسبت به بقیه محصولات دارا می باشد. سهم خرده فروش در قیمت نهایی انگور افزایش و سهم عمده فروش كاهش یافته است .
تابع ضایعات به روش حداقل مربعات به فرم خطی بر آوردو نتایج نشان می دهد، میزان ضایعات انگور تابع متغیر مدت زمان ماندن محصول تا رسیدن به دست مصرف كننده است به طوری كه رابطه معنی دار و مثبت دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...